Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Medicinal chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S2-E2-MC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medicinal chemistry
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01 ‒ 23 → wiedza

K_U01 ‒ 32 → umiejętności

K_K01 ‒ 11 → kompetencje

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki leków

2. Źródła substancji wiodących i leków

3. Rozpuszczalność leków

4. Farmakokinetyka

5. Metabolizm leków

6. Zależność pomiędzy strukturą leku a jego reaktywnością

7. Ilościowa zależność struktura/reaktywność leku

8. Wspomagane komputerowo projektowanie leków

9. Synteza leków i analogów - metody klasyczne

10. Synteza leków i analogów - chemia kombinatoryczna

11. Synteza leków i analogów - chemia przepływowa i mechanochemia

12. Synteza leków i analogów - biosynteza, biotransformacja, biotechnologia i inżynieria genetyczna

13. Synteza leków i analogów - przykłady

14. Systemy dostarczania leków

15. Opracowanie i produkcja leków

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Thomas, Medicinal Chemistry An Introduction, John Wiley & Sons, 2007

Literatura uzupełniajaca:

G. Patrick, An Introduction to Medicinal Chemistry, Oxford University Press

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH2_W1 - Charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków

CH2_W11 - opisuje działanie środków leczniczych

CH2_U16 - dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej

Wyklad:

uczestnictwo w zajęciach (30 h) 1 ECTS

przygotowanie do zajęć (15h), przygotowanie do weryfikacji (14h), konsultacje z prowadzacym (1h) 1ECTS

Ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach (30 h) 1 ECTS

przygotowanie do zajęć (15h), przygotowanie do weryfikacji (14h), konsultacje z prowadzacym (1h) 1ECTS

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że charakteryzuje nowoczesne metody projektowania i projektowania leków, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje działanie środków leczniczych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje działanie środków leczniczych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje działanie środków leczniczych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że dostrzega zależność struktury związku i rodzaju jego aktywności biologicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2,

a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ceborska
Prowadzący grup: Magdalena Ceborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)