Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalistyczne I (mgr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne I (mgr)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W10,

CH1_U02

U03, U12, U14, U16,

CH1_K05,

CH1_K04

********************************************


poniżej zastałam zapisane takie symbole zostawiam je.

U12, U14, U16

CH2_W01; CH2_W03; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U14; CH2_U15; CH2_U17; CH2_K07; CH2_W14

Wymagania wstępne:

Na seminarium specjalistycznym (mgr) w semestrach zimowym i letnim

studenci przygotowują wystąpienia:

w semestrze zimowym 2 wystąpienia oraz 2 wystąpienia w letnim semestrze II.

główny cel: przedstawienie tematu swojej pracy magisterskiej.


1. w semestrze zimowym : student/tka przedstawia :

a) wstępne referowanie tematu swojej pracy magisterskiej;

b) ponadto, referuje wybrany przez siebie dowolny temat interesujący dla grupy.,


2. w semestrze II letnim student/ka referuje:

a) końcowe przedstawienie tematu wraz z końcowymi wynikami pracy;

b) ponadto referowane są tematy w listy tematów na egzamin magisterki; to ma ułatwić magistrantom przygotowanie do odpowiedzi na egzaminie magisterskim.


Celem seminariów jest ponadto:

* ćwiczenie umiejętności pracy z programami do przygotowywania prezentacji na komputerze;

* wyrobienie umiejętności uważnego słuchania wystąpienia kolegi/koleżanki;

* wyrobienie chęć i umiejętność zadawania pytań i prowadzenia naukowej dyskusji;

* przygotowanie do egzaminu magisterskiego.
Skrócony opis:

W trakcie Seminarium Specjalizacyjnego każdy student-magistrant prezentuje co najmniej 4 prezentacje w ciągu roku. Są to co najmniej po dwa wystąpienia w każdym semestrze. Przy czym, co najmniej po jednym seminarium dotyczącym tematu pracy magisterskiej w każdym semestrze.

W semestrze I student prezentuje:

1) wystąpienie na temat swojej zaliczonej już pracy licencjackiej, albo wybiera temat dowolny, oraz

2) wstępne wystąpienie na temat swojej pracy magisterskiej;

Przedstawia cel pracy, omawia zgromadzoną literaturę przedmiotu i plany pracy na semestr letni.

W semestrze nr II letnim [; każdy student prezentuje:

1) 2-4 tematy wybrane z listy tematów na egzamin magisterki

oraz

2) końcową prezentację z swojej pracy magisterskiej., przekazując swoje wyniki badań, formułując wnioski końcowe i prowadzi dyskusję naukowa.

3) prowadzi dyskusję naukową na zadawane przez studentów i prowadzącego seminarium pytania.

Pełny opis:

1.Informacje ogólne, podział terminów;

2. prezentacje;

3.prezentacje;

4.prezentacje;

5.prezentacje;

6.prezentacje;

7.prezentacje;

8. prezentacje;

9. prezentacje;

10. prezentacje;

11.prezentacje;

12. prezentacje;

13. prezentacje;

14. prezentacje;

15. prezentacje;

*****************************************

W trakcie Seminarium Specjalizacyjnego każdy student-magistrant prezentuje co najmniej 4 prezentacje w ciągu roku, co najmniej po dwa wystąpienia w każdym semestrze.

W semestrze zimowym student prezentuje:

1) wystąpienie albo na temat swojej pracy licencjackiej, albo ciekawy temat dowolny (np. nagroda Nobla z chemii 2022 r.) oraz

2) wstępne wystąpienie na temat swojej pracy magisterskiej;

W semestrze letnim nr II każdy student prezentuje:

1) 2-4 tematy wybrane z listy tematów na egzamin magisterki

oraz

2) końcową prezentację z swojej pracy magisterskiej.

Lista tematów na egzamin magisterski jest na stronie wydziału wydziału.

Wspólna dyskusja nad oceną (a) treści merytoryczno-naukowych oraz (b) sposobu wygłoszenia prezentacji prowadzi do końcowej oceny danej prezentacji magisterskiej. (opis szczegółowy "kryteria oceny").

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Publikacje naukowe z zakresu prac magisterskich.

Literatura uzupełniająca

* Wybrane publikacje;

* Wybrane podręczniki z zakresu teorii i pomiarów w pracach magisterskich.

***************************************************

* Literatura do pracy magisterskiej to:

monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

EK1. Prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej

EK2: Przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy magisterskiej oraz odpowiada na zadawane pytania słuchaczy związane z tematem prezentacji.

EK3: Bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych.

EK4: Dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych

EK5: Ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiajacego dostęp do aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie chemii.

********************************************************

Do efektów kształcenia należy :

1. zapoznanie studentów ze sposobami przygotowania prezentacji naukowych przy pomocy odpowiednich programów komputerowych;

2. zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia treści prezentacji, ich logicznego ciągu, w tym, zawartości odpowiednich punktów:

a. motywacja badań,

b. metody badań,

c. najważniejsze wyniki,

d. podsumowanie końcowych wniosków.

3. nabycie umiejętności zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji naukowych

*******************************************************************

Opis ECTS

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie do zajęć 7 godz.

Przygotowanie do weryfikacji 13 godz.

Konsultacje z prowadzącym 5 godz.

Razem 55 godz. 1 punkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1 - EK5: gdzie n=1,2,3,4,5

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, 5

weryfikacja wykazuje, że niemal bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.......................................................... 4,5

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.......................................................... 4,0

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu lecz niekompletnie prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.......................................................... 3,5

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.......................................................... 3,0

weryfikacja nie wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalizacyjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę.......................................................... 2,0

****************************************************

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75 oraz na bazie podanej niżej reguły: ● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1 ● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

**************************************************

Na zakończenie każdej prezentacji studenci omawiają, które punkty wystąpienia były dobre, a które można by poprawić w aspekcie wiedzy merytoryczne oraz w aspekcie sposobu przedstawienie materiału i formy graficznej.

Stosujemy punktację: max. 50 p.

1. Przygotowanie merytoryczne do seminarium max. 10 p.

2. Sposób wygłoszenia max. 10 p.

3. Forma wygłoszenia (słownictwo, poprawność językowa) max 10 p.

4. Forma rysunków, (czytelność,logo, numery stron e.c.t.) max 10 p.

5. Prowadzenie dyskusji, aktywność, jakość odpowiedzi, max. 10 p.

Szczegółowe objaśnienie:

ad (1). Czy referujący/ca wystarczająco opanował/ła przekazywaną wiedze?

ad (2). Czy prezentacja jest zrozumiała, przedstawiona logicznie ?

Czy zawierała logiczny porządek: wstęp, cel, stosowana

metoda badań, prezentacja wyników, dyskusja wyników, wnioski.

ad (3) Czy w prezentacji stosowane było prawidłowe słownictwo,

nazewnictwo chemiczne, symbole, czy referencje cytowane były

prawidłowo ?

ad (4) Jakość przygotowanych środków audiowizualnych, rysunki, wykresy

czy czytelne.?

ad (5) Aktywność w dyskusji, czyli odpowiedzi były wyczerpujące, na temat?

* Studenci oceniają wystąpienia kolegów przy pomocy anonimowej ankiety, w której zawartych jest parę pytań.

* Wyniki opracowania powyższych ankiet przedstawiane są przez prowadzącego na zakończenie zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Pełny opis:

Wrzesień 2021 - ponieważ w tym roku akademickim liczba magistrantów jest niewielka (9 osób), seminaria te uzupełnimy o: 1) seminarium w postaci prezentacji na wybrany przez magistranta temat, oraz 2) opracowanie tematów z listy pytań dla magistrantów (zwykle dla każdej osoby to jest 3-4 wystąpienia). Ma to na celu powtórzenie całego zakresu wiedzy, o które Państwo magistranci mogą być zapytani na końcowym egzaminie.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W semestrze I Państwo Magistranci postanowili przedstawić:

1. jako dowolne referaty na tematy nowych technologii. m.in.

* produkcja nowych leków psychotropowych,;

* nowe środki kosmetyczne;

* konstrukcja nowych związków przy pomocy algorytmów;

* funkcjonalizacja układów porfirynowych;

* wyświetlacze plazmowe;

* wpływ wzbudzeń plazmowych na na dynamikę fotoprzyłączania molekuł;

ect.

W drugiej części tego semestru przedstawione zostały pierwsze referaty dotyczące własnych tematów prac magisterskich: cel pracy, przegląd literatury dotyczący tematu, aparatura, dalsze plany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rybakiewicz-Sekita
Prowadzący grup: Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze I Państwo Magistranci postanowili przedstawić:

1. jako dowolne referaty na tematy nowych technologii. m.in.

* produkcja nowych leków psychotropowych,;

* nowe środki kosmetyczne;

* konstrukcja nowych związków przy pomocy algorytmów;

* funkcjonalizacja układów porfirynowych;

* wyświetlacze plazmowe;

* wpływ wzbudzeń plazmowych na na dynamikę fotoprzyłączania molekuł;

ect.

W drugiej części tego semestru przedstawione zostały pierwsze referaty dotyczące własnych tematów prac magisterskich: cel pracy, przegląd literatury dotyczący tematu, aparatura, dalsze plany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)