Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalistyczne II (mgr)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-SP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne II (mgr)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH2_W01; CH2_W03; CH2_U02; CH2_U03; CH2_U14; CH2_U15; CH2_U17; CH2_K07; CH2_W14

Skrócony opis:

Pod kierunkiem opiekuna, student wykonuje badania naukowe, które wraz z opisem literatury przedmiotu i własnymi wnioskami wynikającymi z badań, przedstawia w pracy magistetskiej.

Pełny opis:

W semestrze letnim magistranci uczęszczający na seminarium specjalizacyjne wygłaszają co najmniej jedno seminarium w postaci prezentacji komputerowej, treścią której jest przedstawienie postępów w wykonywaniu pracy dyplomowej, a także przedstawienie rezultatów badań własnych oraz wniosków końcowych będących owocem wykonywania pracy magisterskiej.

Studenci oceniają wystąpienia kolegów przy pomocy anonimowej ankiety, w której zawartych jest parę pytań. Wyniki opracowania powyższych ankiet przedstawiane są przez prowadzącego na zakończenie zajęć.

Dodatkowo, od dwóch lat w trakcie seminariów studenci opracowują odpowiedzi w postaci krótkiej (ca. 15 min) prezentacji komputerowej na pytania znajdujące się na liści pytań zadawanych na egzaminie magisterskim. Studenci w ten sposób mają powtórzony cały materiał studiów wymagany do egzaminu magisterskiego.

W 2919/2020 i 2020/2021 seminarium prowadzone w trybie on line.

Literatura:

Literatura pracy magisterskiej to monografie oraz oryginalne i przeglądowe publikacje naukowe wskazane przez opiekuna naukowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CH1_W18 - Zna podstawowe zasady BHP oraz regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, szczególnie w odniesieniu do pracy z chemikaliami oraz sposobów selekcjonowania i utylizacji odpadów chemicznych

CH1_W19 - Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Student(ka) wygłasza seminarium, wspomagane środkami audiowizualnymi, z badań własnych. Wystąpienie na Seminarium licencjackim II jest anonimowo oceniane, w pięciu kategoriach, przez pozostałych studentów na specjalnie do tego celu przygotowanych formularzach. Seminarium I i II jest zaliczane na ocenę, po ustnym przedstawieniu prezentacji.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sadlej
Prowadzący grup: Joanna Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dąbrowski-Tumański
Prowadzący grup: Paweł Dąbrowski-Tumański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Listkowski
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski, Arkadiusz Listkowski, Renata Rybakiewicz-Sekita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)