Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-211
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna III
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Dla wykładu: FIZ1_W02 FIZ1_W03

FIZ1_W04 FIZ1_W05

FIZ1_W06 FIZ1_W09

FIZ1_W10


Dla ćwiczeń: FIZ1_U01 FIZ1_U03

FIZ1_U04 FIZ1_K02

FIZ1_K06

Wymagania wstępne:

Wykład fizyki ogólnej, analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej, liczb zespolonych oraz elementów algebry liniowej

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu średnio zaawansowany. Cele przedmiotu: Rozwijanie zainteresowania fizyką u studentów poprzez ukazanie nowych spektakularnych

zagadnień fizycznych (optyka i teoria względności).Oprócz tego ugruntowanie wcześniej poznanych pojęć i nauka stosowania ich do rozwiązywania konkretnych zagadnień.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą omówione najbardziej fundamentalne aspekty fizyki fal i optyki, między innymi:

1) Drgania, energia drgań, potencjał i potencjał efektywny

2) Drgania tłumione i wymuszone

3) Fale, fale stojące, równanie falowe

4) Propagacja fal

5) Światło jako przykład fali, równania Maxwella, polaryzacja

6) Transformacja Lorentza, prędkość światła jako wielkość niezmiennicza

7) Wektor Poyntinga, ciśnienie promieniowania, natężenie światła.

8) Efekt Dopplera w fizyce klasycznej i relatywistycznej

9) Odbicie i załamanie światła

10) Dyfrakcja

11) Interferencja

12) Podstawy fizyki laserów

13) Lustra

14) Soczewki

15) Układy optyczne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Dla wykładów:

EK1: Tłumaczy podstawowe elementy optyki falowej i geometrycznej, takie jak dyfrakcja i interferencja

EK2: Tłumaczy podstawy oscylacji harmonicznych

EK3: Opisuje sposób działania lasera

EK4: Opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

EK5: Tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

Ek6: Rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

Dla Ćwiczeń:

EK1: Tłumaczy podstawowe elementy optyki falowej i geometrycznej, takie jak dyfrakcja i interferencja

EK2: Tłumaczy podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

EK3: Opisuje sposób działania lasera

EK4: Opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

EK5: Tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

Ek6: Rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

Ek7: Aktywnie uczestniczy w zajęciach i samodzielnie odrabia prace domowe

Metody i kryteria oceniania:

Metody ocenienia efektów kształcenia:

Dla wykładu:

EK1-EK6: egzamin ustny

Kryteria oceny efektów kształcenia:

EK1:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje nomenklaturę, właściwości i zastosowania podstawowych elementów optyki falowej i geometrycznej

EK2:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawy oscylacji harmonicznych i ruchu falowego

EK3:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje sposób działania lasera

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje sposób działania lasera

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje sposób działania lasera

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje sposób działania lasera

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje sposób działania lasera

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje podstawy sposób działania lasera

EK4:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje równania Maxwella i ich związek ze światłem i mechaniką relatywistyczną

EK5:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy klasyczne i relatywistyczne zjawisko Dopplera

EK6:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że rozumie działanie luster, soczewek i prostych układów optycznych

Dla ćwiczeń

EK1-EK6: weryfikacja ciągła, praca na zajęciach, prace domowe, kolokwia

Ek7 - praca na zajęciach, weryfikacja ciągła, prace domowe

Ek7:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Artymowski
Prowadzący grup: Michał Artymowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

Zajęcia dydaktyczne - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin

Razem - 55 godzin = 2ECTS


Ćwiczenia:

Opis ECTS:

Zajęcia dydaktyczne: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

przygotowanie do kolokwiów 15 godz

przygotowanie prac domowych 15 godz

Razem - 75 godzin = 3ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)