Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I Pracownia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-262
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: I Pracownia fizyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W04 FIZ1_W06

FIZ1_W08 FIZ1_W11

FIZ1_U06 FIZ1_U07

FIZ1_U10 FIZ1_U11

FIZ1_U16 FIZ1_K08

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna I

Analiza matematyczna II

Fizyka I

Fizyka II

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Literatura:

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1: student zna i potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia Rachunku Błędu

W2: student definiuje podstawowe pojęcia które są niezbędne do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U1: student potrafi obsługiwać sprzęt niezbędny do wykonania przydzielonej mu pracy doświadczalnej

U2: student poprawnie wykonuje linearyzacje danych

U3: student w należny sposób sporządza wykresy

U4: student poprawnie szacuje/oblicza niepewności pomiarowe

U5: student podaje niepewności pomiarowe w należny sposób

U6: potrafi pisemnie prezentować wyniki swojej pracy (korzystając z pakietu Office)

U7: student potrafi poprowadzić prezentacje na podstawie wykonanego wcześniej ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu semestru student zbiera punkty za wykonanie pracy. Punkty nalicza się na podstawie efektów uczenia się w sposób ciągły. Dopiero na końcu semestru wystawia się ocenę z przedmiotu jako średnią ważoną z otrzymanych punktów (wzór jest podany poniżej).

** Kolokwium: kilka pytań (1, 2 lub 3 punkty za pytanie). Ocena punktowa (pośrednia) z kolokwium to stosunek otrzymanych punktów do całkowitej liczby punktów pomnożony razy 5.

** Ćwiczenia: każde sprawozdanie ocenia się (w punktach od 0 do 5 punktów):

+1 punkt za wysłanie sprawozdania w należnym terminie (pierwsza wersja - w ciągu tygodnia od wykonania pomiarów)

+1 punkt dane pomiarowe podane w należny sposób

+1 punkt jak niepewności pomiarowe obliczone i podane w należny sposób

+1 punkt za poprawną linearyzacje danych oraz sporządzone w należny sposób wykresy

+1 punkt jak wyniki obliczeń i wnioski są sensowne

Sprawozdanie z każdego z ćwiczeń można poprawiać na lepszą ocenę maksymalnie 2 razy na każde ćwiczenie.

Przed przystąpieniem do wykonania każdego ćwiczenia studenci muszą zaliczyć krótki test wielokrotnego wyboru (wejściówka, 5 pytań). Niezaliczenie wejściówki skutkuje niedopuszczeniem do wykonania ćwiczenia i koniecznością odrabiania ćwiczenia w jednym z terminów poprawkowych.

** Ocena pośrednia z prezentacji: (w punktach od 0 do 5):

+1 punkty za wygłoszenie prezentacji

+1 punkt za brak pomyłek

+3 punkty za umiejętność wytłumaczyć swoje zdanie stosując argumenty i fakty

** Ocena końcowa za semestr to średnia ważona. Wagi są: kolokwium = 6, poszczególne ćwiczenie = 1, prezentacja = 2.

Wzór na ocenę końcową: (6 * ocena z kolokwium + oceny z ćwiczeń + 2 * ocena z prezentacji)/16

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pęczkowski
Prowadzący grup: Paweł Pęczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0 LUB 5.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów mających na celu wyznaczenie wielkości fizycznej. Umiejętność opracowania wyników eksperymentu.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu.

Pełny opis:

Zagadnienia i metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej z zastosowaniem prostych technik elektronicznych i metod komputerowej analizy eksperymentu (dyskusja niepewności pomiarowych). Zaznajomienie, zdobycie i poszerzenie umiejętności w posługiwaniu się pakietem Microsoft Office, Mathematica, Origin.

Spis ćwiczeń wchodzących w skład zestawów laboratoryjnych dostępnych na I Pracowni Fizycznej:

- Sprawdzanie prawa Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

- Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

- Wyznaczanie zależności oporu metalu od temperatury.

- Badanie rezonansów w obwodach RLC i wyznaczanie częstotliwości rezonansowej.

- Wyznaczanie okresu drgań wahadła rewersyjnego.

- Badanie polaryzacji światła laserowego

- Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

- Zwierciadło Lloyda - badanie interferencji fal dźwiękowych.

- Sprawdzanie efektu Dopplera dla fal dźwiękowych.

- Sprawdzanie prawa Lamberta.

- Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

- Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

- Sprawdzanie prawa Ohma dla drutów.

- Wyznaczanie współczynnika sprężystości dla sprężyn.

- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z okresu drgań wahadła matematycznego i ze spadku swobodnego.

- Pomiar gęstości roztworów przy użyciu wagi Mohra.

- Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyków, określenie pola koercji, remanencji.

Sylabus opracował: Paweł Pęczkowski (koordynator przedmiotu)

Literatura:

Literatura

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

A. Zawadzki, H. Hofmokl, Laboratorium fizyczne, PWN, Warszawa, 1966.

J. Gaj, Laboratorium fizyczne w domu, Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warszawa, 1985.

A. Majhofer, Analiza niepewności pomiarowych i pracowania wstępna, Wydział Fizyki UW, skrypt, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pęczkowski
Prowadzący grup: Paweł Pęczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0 LUB 5.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów mających na celu wyznaczenie wielkości fizycznej. Umiejętność opracowania wyników eksperymentu.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu.

Pełny opis:

Zagadnienia i metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej z zastosowaniem prostych technik elektronicznych i metod komputerowej analizy eksperymentu (dyskusja niepewności pomiarowych). Zaznajomienie, zdobycie i poszerzenie umiejętności w posługiwaniu się pakietem Microsoft Office, Mathematica, Origin.

Spis ćwiczeń wchodzących w skład zestawów laboratoryjnych dostępnych na I Pracowni Fizycznej:

- Sprawdzanie prawa Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

- Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

- Wyznaczanie zależności oporu metalu od temperatury.

- Badanie rezonansów w obwodach RLC i wyznaczanie częstotliwości rezonansowej.

- Wyznaczanie okresu drgań wahadła rewersyjnego.

- Badanie polaryzacji światła laserowego

- Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

- Zwierciadło Lloyda - badanie interferencji fal dźwiękowych.

- Sprawdzanie efektu Dopplera dla fal dźwiękowych.

- Sprawdzanie prawa Lamberta.

- Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

- Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

- Sprawdzanie prawa Ohma dla drutów.

- Wyznaczanie współczynnika sprężystości dla sprężyn.

- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z okresu drgań wahadła matematycznego i ze spadku swobodnego.

- Pomiar gęstości roztworów przy użyciu wagi Mohra.

- Wyznaczanie pętli histerezy ferromagnetyków, określenie pola koercji, remanencji.

Sylabus opracował: Paweł Pęczkowski (koordynator przedmiotu)

Literatura:

Literatura:

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

- A. Zawadzki, H. Hofmokl, Laboratorium fizyczne, PWN, Warszawa, 1966.

- J. Gaj, Laboratorium fizyczne w domu, Wydawnictwo-Naukowo Techniczne, Warszawa, 1985.

- A. Majhofer, Analiza niepewności pomiarowych i pracowania wstępna, Wydział Fizyki UW, skrypt, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

- A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Adam Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32125
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład i zajęcia praktyczne: 16 godzin

Ćwiczenia i prezentacja: 44 godzin

Opracowanie danych i napisanie sprawozdania: 35 godzin

Konsultacje: 5 godzin


SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 65 godz. (2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Pełny opis:

Zapoznanie się z podstawowymi technikami wykonania pomiarów oraz odpowiednimi sposobami szacowania niepewności pomiarowych.

Literatura:

Literatura:

- H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)