Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-301
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25690
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W04, FIZ1_W06, FIZ1_W08, FIZ1_W11,

FIZ1_U02, FIZ1_U07, FIZ1_U09, FIZ1_U10, FIZ1_U11,

FIZ1_K03, FIZ1_K08.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu. Wiadomości dotyczące konkretnego wykonywanego ćwiczenia.

Skrócony opis:

Poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych:

Spektroskopia ciała stałego.

Optyka fizyczna.

Polarymetria w badaniach ciał stałych.

Zjawiska elektro-optyczne.

Pełny opis:

Zajęcia mające na celu poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych. Każdy z prowadzących zapoznaje studentów z technikami stosowanymi w dziedzinach, w których się specjalizują.

Literatura:

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1. Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych w fizyce.

W2. Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe

konwencje i jednostki fizyczne.

W3. Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej.

W4. Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do

samodzielnej pracy w laboratorium.

U1. Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

U2. Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

U3. Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych, tematycznie ukierunkowanym Internetem

U4. Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

U5. Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

K1. Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej

pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy

charakter

K2. Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń,

Po wykonaniu każdego zadania laboratoryjnego należy złożyć sprawozdanie.

Sprawozdania są oceniane w skali 2 - 5.

Ocena końcowa: punkty za sprawozdania są sumowane i dzielone na 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)