Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalistyczna II (lic lato)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-351
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna II (lic lato)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W04; FIZ1_W05; FIZ1_W06; FIZ1_W08; FIZ1_W11; FIZ1_U02; FIZ1_U06; FIZ1_U07; FIZ1_U07; FIZ1_U09; FIZ1_U10; FIZ1_U11; FIZ1_U13; FIZ1_U14; FIZ1_U17; FIZ1_K03; FIZ1_K04; FIZ1_K08; FIZ1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Literatura:

Dobór literatury zależy od wybranej tematyki pracy licencjackiej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych

Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej

Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne

Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych,

tematycznie ukierunkowanym Internetem

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej

Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Przestrzega zasady etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń, praca licencjacka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28173
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Kierunek badań. Kryształy nieliniowe.

Lasery w układu doświadczalnych.

Detektory światła. Diody półprzewodnikowe.

Wzmacniacze operacyjne w układach pomiarowych.

Mikrokontrolery Arduino. Możliwości, komunikacja z PC.

Przetworniki analogowo-cyfrowe, ich programowanie.

Praca ze spektrometrem USB.

Dwójłomne płytki fazowe. Widma kanałowe.

Opracowanie widm w Octave.

Układy polarymetryczne. Metody pomiarowe.

Sterowanie silnikami krokowymi.

Pomiary na układach polarymetrycznych.

Analiza danych doświadczalnych.

Podsumowanie. Prezentacja.

Literatura:

1. Ratajczak F. Optyka ośrodków anizotropowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

2. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

3. Ziętek B. Optoelektronika, Toruń, Wydawnictwo UMK. 2005.

4. Born M., Wolf E. Principles of Optics, seventh ed.Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Wymagania wstępne:

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wolf
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa, Marek Wolf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Artymowski, Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)