Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka teoretyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-451
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka teoretyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

kierunek fizyka 2 stopnia: FIZ2_W01; FIZ2_W02; FIZ2_W03; FIZ2_W07; FIZ2_W08; FIZ2_U01; FIZ2_U04; FIZ2_U09; FIZ2_U15; FIZ2_U16; FIZ2_K02

Skrócony opis:

Elektrostatyka, magnetostatyka, pola w materii, równania Maxwella, fale elektromagnetyczne, promieniowanie, elektromagnetyzm w szczególnej teorii względności.

Pełny opis:

1. Wstęp matematyczny, wektory, iloczyn skalarny i wektorowy, pole wektorowe, gradient, dywergencja, rotacja, całki krzywoliniowe, powierzchniowe i objętościowe, całki zorientowane i niezorientowane, parametryzacja powierzchni, twierdzenia Stokesa i Gaussa, funkcja delta Diraca w jednym i wielu wymiarach.

2. Równania Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej: prawo Gaussa dla elektryczności i magnetyzmu, prawo Ampera, prawo indukcji Faradaya, zasada zachowania ładunku.

3. Elektrostatyka, zasada superpozycji, potencjał elektrostatyczny, równanie Poissone’a.

4. Rozwinięcie multipolowe, ładunki w polu elektrostatycznym, energia układu elektrostatycznego, oddziaływanie multipoli, energia pola elektrostatycznego.

5. Rozwiązywanie zagadnień elektrostatyki, równanie Laplace’a w jednym, dwóch i trzech wymiarach, warunki brzegowe, metoda obrazów.

6. Pole elektrostatyczne w dielektrykach, polaryzacja, prawo Gaussa, siły działające na dielektryk.

7. Magnetostatyka, siła Lorentza, prawo Biota-Savarta, potencjał wektorowy, energia pola magnetycznego.

8. Pole magnetyczne w materii, magnetyzacja: dia-, para- i ferromagnetyki, moment magnetyczny, energia pola magnetycznego, dipol magnetyczny.

9. Nierelatywistyczny ruch ładunku w statycznych polach, dipol magnetyczny w polu magnetycznym.

10. Ogólny opis pola elektromagnetycznego, energia, wektor Poyntinga, potencjały, cechowanie Lorentza i Coulomba.

11. Fale elektromagnetyczne, odbicie, załamanie i polaryzacja, wzory Fresnela, fale w materii, absorpcja i dyspersja, falowody.

12. Funkcje Greena dla równania falowego, opóźnione potencjały.

12. Promieniowanie ładunku, potencjały Lienarda-Wicherta, promieniowanie dipola.

14. Transformacje Lorentza dla pól elektromagnetycznych i potencjałów, czterowymiarowy opis pól, Lagrangian dla pola elektromagnetycznego, równania Maxwella w języku czterowektorowym.

15. Relatywistyczna dynamik cząstek w polach elektromagnetycznych.

Literatura:

D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN 2006

J.D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna, cz. 1 i 2, PWN 1987

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe pojęcia i formalizm matematyczny elektrodynamiki

Rozumie istotę i specyfikę elektrodynamiki

Zna powiązania elektrodynamiki z innymi działami fizyki teoretycznej i doświadczalne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)