Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-FOII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

FIZ1_W02, FIZ1_W03, FIZ1_W04, FIZ1_W05, FIZ1_W06, FIZ1_W09, FIZ1_W10


Ćwiczenia:

FIZ1_U01, FIZ1_U03, FIZ1_U04, FIZ1_K06

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności za zakresie przedmiotów z semestru I, w szczególności: Analiza matematyczna I.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do fizyki klasycznej w zakresie ruchu harmonicznego i elektryczności. Podczas zajęć studenci poznają m.in. takie pojęcia i zjawiska dynamika ruchu harmonicznego, pole i potencjał elektryczny, pole magnetyczne, indukcyjność. Zdobytą wiedzę stosują do rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych w zakresie poznanych zjawisk fizycznych oraz ich interpretowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1

https://openstax.pl/szczegoly-ksiazki?book=Fizyka_dla_szk%C3%B3%C5%82_wy%C5%BCszych_tom_1

2. Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2.

https://openstax.pl/szczegoly-ksiazki?book=Fizyka_dla_szk%C3%B3%C5%82_wy%C5%BCszych_tom_2

Literatura uzupełniająca:

1. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki, Tom 2 i Tom 3

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę z elektryczności i magnetyzmu, posiada umiejętność rozwiązywania zadań i rozwiązywania problemów z fizyki i zastosowania nabytej wiedzy w praktyce.

FIZ1_W02 Zna istotę podstawowych zjawisk fizycznych występujących przyrodzie

FIZ1_W03 Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki

FIZ1_W04 Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych

FIZ1_W05 Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych

FIZ1_W06 Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki

fizyczne

FIZ1_W09 Zna podstawowe zasady termodynamiki fenomenologicznej

FIZ1_W10 Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu

Ćwiczenia:

FIZ1_U01 Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych

FIZ1_U03 Posługuje się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i

modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych

FIZ1_U04 Potrafi formułować problem oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych do

jego rozwiązywania

FIZ1_K06 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia drgań oraz fal mechanicznych oraz elektromagnetyzmu.

Pełny opis:

1. Drgania harmoniczne

2. Fale mechaniczne

3. Ładunek elektryczny

4. Pole elektryczne

5.Potencjał elektryczny

6. Kondensatory

7. Energia pola elektrycznego

8. Prąd elektryczny

9. Rozwiązywanie obwodów elektrycznych

10. Siła elektrodynamiczna, moment siły

11. Pole magnetyczne prądów

12. Prawo indukcji Faradaya

13.iIndukcyjność, energia pola magnetycznego

14.Pola w materi

15. Drgania pola elektromagnetycznego

Literatura:

D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 2 i 3,

R.P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, "Feynmana wykłady z fizyki", t. II cz. 1,

F.C. Cradford, "Fale",

E.M. Purcel, "Elektryczność i magnetyzm"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia drgań oraz fal mechanicznych oraz elektromagnetyzmu.

Literatura:

D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 2 i 3,

R.P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, "Feynmana wykłady z fizyki", t. II cz. 1,

F.C. Cradford, "Fale",

E.M. Purcel, "Elektryczność i magnetyzm"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 15h

konsultacje z prowadzącym: 5h

Razem 60h, 2 ECTS

Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 20h

przygotowanie do weryfikacji: 20h

konsultacje z prowadzącym: 20h

Razem 90h, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)