Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II Pracownia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-PF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: II Pracownia fizyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ2_W09; FIZ2_W12; FIZ2_W13; FIZ2_U01; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U05; FIZ2_U06; FIZ2_U10; FIZ2_U11; FIZ2_U15; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu:

Umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowych pomiarów mających na celu wyznaczenie żądanej wielkości fizycznej lub zbadania zjawiska/obiektu fizycznego. Umiejętność opracowania wyników eksperymentu.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu. Wiadomości dotyczące konkretnego wykonywanego ćwiczenia.

Pełny opis:

Zagadnienia i metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej z zastosowaniem zaawansowanych technik elektronicznych i metod komputerowej analizy eksperymentu stosowanych w laboratoriach naukowych.

Tematy ćwiczeń:

1. Złącza półprzewodnikowe

2. Znaczniki fluorescencyjne

3. Nanodruty ZnO

4. Mikroskop sił atomowych (AFM)

5. Termometr rubinowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Instrukcje do ćwiczeń z II Pracowni fizycznej

2. Skrypt laboratoryjny Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej – „Charakteryzacja złącz Schottky’ego metodą I–V”: http://dydaktyka2.wemif.pwr.wroc.pl/pdm (ćw. 2).

3. B.S. Witkowski et al., Ultra-fast growth of the monocrystalline zinc oxide nanorods from the aqueous solution, Int. J. Nanotechnol. 11, 758, (2014).

Literatura uzupełniająca:

1. B.A. Weinstein, Rev. Sci. Instrum. 57, 910 (1986).

2. K. Syassen, Ruby under Pressure, High Press. Res. 28, 75 (2008).

3. J. García Solé, L. E. Bausá, D. Jaque, An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England 2005, dostępna w sieci pod adresem: books.google.pl/books?isbn=0470868856

4. Van Zeghbroeck B., “Principles of Semiconductor Devices” (2011).http://ece-www.colorado.edu/~bart/book/book/title.htm.

5. Sze S. M., Ng K. K., “Physics of Semiconductor Devices”, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey (2007).

6. Bob Hafner, Scanning Electron Microscopy Prime

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zna podstawowe zasady wykorzystywania prac naukowych do badań.

2. Zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne.

3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie fizyka.

4. Korzysta z literatury fachowej dla wybranej dziedziny fizyki zarówno w języku polskim jak i angielskim.

5. Posiada umiejętności wyrażania treści fizycznych w mowie i na piśmie, w tekstach fizycznych o różnym charakterze.

6. Potrafi obsługiwać złożone układy pomiarowe i precyzyjnie przeprowadzać pomiar i analizę danych.

7. Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.

8. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych.

OPis ECTS:

Udział w zajęciach: 152 h

Przygotowanie do zajęć: 16 h

Opracowanie i przygotowanie sprawozdań: 40 h

Suma godzin: 208

Liczba ECTS: 208h/26 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia wykonywane są w dwuosobowych zespołach. Oceniane jest indywidualnie: + przygotowanie do ćwiczenia (krótki sprawdzian ustny); + współpraca przy przeprowadzeniu eksperymentu (umiejętności praktyczne); + pisemne opracowanie wyników; + terminowość zakończenia ćwiczenia. Każde z wykonywanych ćwiczeń podlega osobnej ocenie i konieczne jest uzyskanie zaliczających ocen ze wszystkich wykonanych ćwiczeń. Końcowa ocena jest średnią uzyskanych ocen.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)