Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia informatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-PI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia informatyczna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14626
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_W13 Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium.

FIZ1_W14 Wie jak korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych w celu zdobycia niezbędnych informacji.

FIZ1_U14 Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy.

FIZ1_U15 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę.

FIZ1_U16 Potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązania problemów z obszaru fizyki.

FIZ1_U17 Potrafi przekazywać w mowie i piśmie informacje oraz wyrażać swoje zdanie podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez w dyskusji.

FIZ1_U18 Potrafi demonstrować swoje zrozumienie podstawowych faktów, pojęć, zasad i teorii odnoszących się do zakresów przedmiotowych, określonych dla efektów z zakresu wiedzy.

FIZ1_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

FIZ1_K02 Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

FIZ1_K03 Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.

Skrócony opis:

Zajęcia służą praktycznemu wprowadzeniu do zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych.

Pełny opis:

1. Edytor tekstu MS Word:

a) edycja tekstu – kopiowanie, przenoszenie, wklejanie

b) formatowanie tekstu – ustawienia stylu, marginesów, orientacji strony, akapity

c) listy numerowane, punktowe, symbole

d) tabulatory, tworzenie kolumn, style

e) tabele – wstawianie, scalanie komórek, style tabeli

f) podział dokumentu na sekcje, nagłówki i stopki, numeracja stron

g) tworzenie przypisów, spisu treści, podpisów tabel i rysunków, indeksy, kody pól

h) edytor równań matematycznych

i) rysowanie i wstawianie grafiki

j) tworzenie bibliografii

2. Program MS PowerPoint i MS Publisher:

a) tworzenie szablonów prezentacji

b) wstawianie tekstu, wykresów i grafiki do slajdów

c) ustawienie slajdów do pokazu

d) tworzenie animacji i przejść między slajdami

e) sposoby poprawnego wystąpienia i przygotowania prezentacji

3. Arkusz kalkulacyjny MS Excel

a) pojęcia i opis środowiska arkusza kalkulacyjnego

b) wprowadzanie danych liczbowych i tekstu, formatowanie

c) tworzenie i edycja formuł

d) adresowanie względne, bezwzględne i mieszane w formułach

e) stosowanie sortowania i filtrowania danych

f) podstawowe zagadnienia oraz funkcje i rozkłady statystyczne

g) tworzenie i formatowanie wykresów

h) tabele i wykresy przestawne

4. Podstawy pracy w programie Mathematica

a) podstawowe funkcje

b) wykresy

c) równania

5. Program MS Access (*)

a) tworzenie bazy danych – podstawy teoretyczne

b) tworzenie tabel (omówienie rodzajów danych i atrybutów pól)

c) tworzenie formularzy

d) tworzenie kwerend - podstawy języka SQL

e) tworzenie raportów

Literatura:

[1] A. Jaronicki, ABC MS Office 2016 PL, 2016.

[2] L. Joan, Microsoft Word 2016. Krok po kroku, 2016.

[3] D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2016 PL. Kurs, 2016.

[4] M. Pęczkowski, Excel podstawy, UW WNE, 2007.

[5] M. Sej-Kolasa, A. Zielińska, Excel w statystyce, WAE, 2004.

[4] J. Walkenbach, Excel 2016 PL. Biblia, 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. umiejętność wyjaśnienia podstawy budowy i obsługi komputera.

2. umiejętność opisania możliwości wykorzystania podstawowego oprogramowania biurowego.

3. umiejętność przetwarzania dokumentów w formie elektronicznej.

4. umiejętność posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz

oprogramowaniem służącym do przygotowania prezentacji: Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.

5. umiejętność stosowania oprogramowania komputerowego w naukach przyrodniczych.

6. otwartość na rozwój nowoczesnych technologii

Metody i kryteria oceniania:

W ramach Pracowni Informatycznej Student jest zobowiązany wykonać samodzielnie 10 projektów (zadań zawartych w kartach pracy). Karty pracy będą zamieszczane na platformie Moodle. Po wykonaniu zadań zawartych w karcie pracy, Student zamieszcza pliki z rozwiązaniami zadań na platformie Moodle, celem sprawdzenia i zaliczenia danego projektu.

Ponadto każdy Student jest zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia przez MSTeams prezentacji na zadany temat, celem zaliczenia części dotyczącej MS PowerPoint. Tematy prezentacji zostaną rozesłane e-mailem.

Ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną ocen z projektów (wg.x1) i z prezentacji (wg. x2).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Muzyk
Prowadzący grup: Marek Muzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)