Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie pracowni fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E2-KWPF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie pracowni fizycznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_U02;

FIZ1_U09;

FIZ1_U15;

FIZ1_K03

Wymagania wstępne:

Wiedza z Fizyki I na poziomie szkoły wyższej. Podstawowe umiejętności z metod obliczeniowych, arkuszy kalkulacyjnych.

Skrócony opis:

Pracownia przedstawia możliwości zastosowania eksperymentów wspomaganych komputerowo w studenckiej pracowni fizycznej.

Studenci korzystają z wybranych zasobów pomiarowych wyposażonych w czujniki i sprzężonych z komputerem w procesie wykonywania i analizy wyników eksperymentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta możliwościami wykorzystania komputerów do prowadzenia prostych doświadczeń fizycznych i analizy danych pomiarowych.

1. Zajęcie organizacyjne.

2. Graficzna prezentacja wyników pomiarowych w programie Scidavis.

3. Moduł Cobra 3 i czujniki pomiarowe. Prawo Hook'a.

4. Moduł pomiarowy Cobra 4. Interfejs bezprzewodowy. Charakterystyka prądowo-napięciowa.

5. Pakiet Measure Dynamics do analizy ruchów. Tracker.

6. Aplikacja Phyphox. Smartfon na sprężynie.

7. Prędkość dźwięku w powietrzu z Cobra3, Cobra 4, Phyphox.

8. Eksperyment fizyczny z Arduino. Obwód RC. Zadanie 1.

9. Eksperyment fizyczny z Arduino. Obwód RC. Zadanie 2.

10. Pomiary natężenia światła smartfonem i Arduino. Zadanie 1.

11. Pomiary natężenia światła smartfonem i Arduino. Zadanie 2.

12. Pomiary pola magnetycznego Ziemi za pomocą smartfonu.

13. Pomiar pola magnetycznego w aplikacji Phyphox.

14. Symulacja doświadczenia Rutherforda.

15. Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych. Podsumowanie.

Literatura:

1) H. Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", wyd. X, PWN, Warszawa 2003

2) Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek; 2010

3) J.R. Taylor, "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", PWN, Warszawa 1999

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1. OpenStax. 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 1-5, PWN, Warszawa 2007

https://physlets.org/tracker/

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html,prototype

Efekty kształcenia i opis ECTS:

U1 - Gromadzi, przetwarza oraz przekazuje informacje (FIZ1_U02).

U2 - Student posługuje się technologią informatyczną, w arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami gromadzenia danych pomiarowych (FIZ1_U09).

U3 - Stosuje metody numeryczne do rozwiązania problemów z obszaru fizyki (FIZ1_U15).

K1 - Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi

projektami, które mają długofalowy charakter (FIZ1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Efekty U1, U2, U3

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) – student prawidłowo wybiera metody i dostępne narzędzia pomiarowe z fizyki klasycznej. Samodzielnie prowadzi pomiary wielkości fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej za pomocą komputera. Analizuje dane doświadczalne na komputerze, podaje wykresy, odzyskuje parametry aproksymacyjne, gromadzi dane i błędy pomiarowe.

Na ocenę dobrą plus (4,5) – student prawidłowo wybiera większość metod i dostępnych narzędzi pomiarowych z fizyki klasycznej. Samodzielnie prowadzi większość pomiarów wielkości fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej za pomocą komputera. Analizuje większość danych doświadczalnych na komputerze, podaje główne wykresy, odzyskuje parametry aproksymacyjne.

Na ocenę dobrą (4,0) – student wybiera podstawowe metody i narzędzia pomiarowe z fizyki klasycznej, potrzebuje niewielkiej pomocy. Prowadzi pomiary wielkości fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej za pomocą komputera korzystając z . Analizuje proste dane doświadczalne na komputerze, podaje główne wykresy, odzyskuje większość parametrów aproksymacyjnych.

Na ocenę dostateczną plus (3,5) – student wybiera niektóre metody i narzędzia pomiarowe z fizyki klasycznej, potrzebuje pomocy. Prowadzi pomiary niektórych wielkości fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej za pomocą komputera. Analizuje najprostsze dane doświadczalne na komputerze, podaje najważniejsze wykresy oraz parametry aproksymacyjne.

Na ocenę dostateczną (3,0) – student stosuje tylko najprostsze metody i narzędzia pomiarowe z fizyki klasycznej. Prowadzi proste pomiary niektórych wielkości fizycznych z zakresu mechaniki klasycznej za pomocą komputera. Popełnia błędy w analizę danych doświadczalnych na komputerze, prawidłowo podaje tylko część wykresów i parametrów aproksymacyjnych.

Efekt K1

Na ocenę bardzo dobrą (5,0) – student formułuje pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia współczesnego eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo oraz symulacji komputerowych w poznaniu zjawisk fizycznych.

Na ocenę dobrą plus (4,5) – student formułuje podstawowe pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo oraz podstawowych symulacji komputerowych w poznaniu zjawisk fizycznych.

Na ocenę dobrą (4,0) – student dobiera pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo oraz prostych symulacji komputerowych w poznaniu najważniejszych zjawisk fizycznych.

Na ocenę dostateczną plus (3,5) – student dobiera ograniczone pytania, służące ograniczonemu wzrostu własnego zrozumienia współczesnego eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo oraz typowych symulacji komputerowych w poznaniu najprostszych zjawisk fizycznych.

Na ocenę dostateczną (3,0) – student dobiera dostępne pytania, służące zwiększeniu własnego zrozumienia współczesnego eksperymentu fizycznego wspomaganego komputerowo oraz typowych symulacji komputerowych w poznaniu trywialnych zjawisk fizycznych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=35937
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniu: 30 godz.

Samodzielna analiza danych pomiarowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.


SUMA GODZIN: 55 = 2 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz. (1ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pracownia przedstawia możliwości zastosowania eksperymentów wspomaganych komputerowo w studenckiej pracowni fizycznej.

Studenci korzystają z wybranych zasobów pomiarowych wyposażonych w czujniki i sprzężonych z komputerem w procesie wykonywania i analizy wyników eksperymentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta możliwościami wykorzystania komputerów do prowadzenia prostych doświadczeń fizycznych i analizy danych pomiarowych.

1. Zajęcie organizacyjne.

2. Graficzna prezentacja wyników pomiarowych w programie Scidavis.

3. Moduł Cobra 3 i czujniki pomiarowe. Prawo Hook'a.

4. Moduł pomiarowy Cobra 4. Interfejs bezprzewodowy.

5. Pakiet Measure Dynamics do analizy ruchów.

6. Aplikacja Phyphox. Smartfon na sprężynie.

7. Prędkość dźwięku w powietrzu z PhyPhox i Cobra 4.

8. Pomiary pola magnetycznego z PhyPhox i Cobra 4.

9. Eksperyment fizyczny z Arduino. Obwód RC.

10. Pomiary natężenia światła smartfonem i Arduino.

11. Oscyloskop cyfrowy. Generator funkcyjny.

12. Digitalizacja wykresów liniowych i punktowych.

13. Analiza sygnału audio w czasie rzeczywistym. Visual Analyzer.

14. Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych.

15. Woltomierze cyfrowe.

Literatura:

H. Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", wyd. X, PWN, Warszawa 2003

J.R. Taylor, "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", PWN, Warszawa 1999

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1. OpenStax. 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 1-5, PWN, Warszawa 2007

https://physlets.org/tracker/

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html,prototype

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39373
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniu: 30 godz.

Samodzielna analiza danych pomiarowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 55 = 2 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pracownia przedstawia możliwości zastosowania eksperymentów wspomaganych komputerowo w studenckiej pracowni fizycznej.

Studenci korzystają z wybranych zasobów pomiarowych wyposażonych w czujniki i sprzężonych z komputerem w procesie wykonywania i analizy wyników eksperymentów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta możliwościami wykorzystania komputerów do prowadzenia prostych doświadczeń fizycznych i analizy danych pomiarowych.

1. Zajęcie organizacyjne.

2. Graficzna prezentacja wyników pomiarowych w programie Scidavis.

3. Moduł Cobra 3 i czujniki pomiarowe. Prawo Hook'a.

4. Moduł pomiarowy Cobra 4. Interfejs bezprzewodowy. Charakterystyka prądowo-napięciowa.

5. Pakiet Measure Dynamics do analizy ruchów. Tracker.

6. Aplikacja Phyphox. Smartfon na sprężynie.

7. Prędkość dźwięku w powietrzu z Cobra3, Cobra 4, Phyphox.

8. Eksperyment fizyczny z Arduino. Obwód RC. Zadanie 1.

9. Eksperyment fizyczny z Arduino. Obwód RC. Zadanie 2.

10. Pomiary natężenia światła smartfonem i Arduino. Zadanie 1.

11. Pomiary natężenia światła smartfonem i Arduino. Zadanie 2.

12. Pomiary pola magnetycznego Ziemi za pomocą smartfonu.

13. Pomiar pola magnetycznego w aplikacji Phyphox.

14. Symulacja doświadczenia Rutherforda.

15. Symulacje komputerowe zjawisk fizycznych. Podsumowanie.

Literatura:

H. Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", wyd. X, PWN, Warszawa 2003

J.R. Taylor, "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", PWN, Warszawa 1999

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1. OpenStax. 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Podstawy fizyki", t. 1-5, PWN, Warszawa 2007

https://physlets.org/tracker/

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=physics&type=html,prototype

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)