Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E5-WFAiC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32682
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

FIZ1_W02;

FIZ1_U01;

FIZ1_K01

Ćwiczenia

FIZ1_W03;

FIZ1_U05;

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza z zakresu fizyki opartą na gruntownych

podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, wykładana w ramach Fizyki I, II, III, IV, oraz podstaw Mechaniki Kwantowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest stosowania fizyki ogólnej i podstaw mechaniki kwantowej do opisu i analizy własności atomów i cząsteczek z uwzględnieniem oddziaływania z zewnętrznym polem elektrycznym i magnetycznym. Fizyka atomu i cząsteczki rozszerza wiedzę zdobytą w ramach Fizyki IV. Szczególna uwagę poświęca się właściwościom atomów wieloelektronowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

[1] R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych, PWN 1983.

[2] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018.

[3]. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, t.5, PWN 2005.

Literatura uzupełniająca

[1] H.Haken, H.Ch.Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 2002 (wydanie 2).

[2] J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

W1 - Zna istotę zjawisk fizycznych występujących w atomie

U1 - Opisuje właściwości atomu na podstawie struktury powłok elektronowych.

K1 - Wykorzystuje materiały naukowe i dydaktyczne do pogłębienia wiedzy o atomach i cząsteczkach.

Ćwiczenia

W2 - Nazywa najważniejsze prawa kwantowe dla atomu.

U2 - Stosuje podstawowe zasady fizyki kwantowej do opisu atomu i cząsteczki.

Metody i kryteria oceniania:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32682
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Udział w wykładzie: 15 h.

Lektura zadanej literatury: 17 h.

Przygotowanie do egzaminu: 18 h.

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50/25 = 2 ECTS


Ćwiczenia

Udział w ćwiczeniach: 15 h.

Prace domowe: 17 h.

Przygotowanie do weryfikacji: 18 h.

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50/25 = 2 ECTS


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Stosowania fizyki ogólnej i podstaw mechaniki kwantowej do opisu i analizy własności atomów i cząsteczek

Wymagania wstępne: Fizyka ogólna I, II, III, IV

Pełny opis:

1. Wstęp. Atomizm materii. Odkrycie elektronu. Doświadczenie Rutherforda. Promień jądra. Model planetarny atomu.

2. Jony wodoropodobne. Teoria Sommerfelda atomu wodoru. Azymutalna liczba kwantowa. Stała struktury subtelnej.

3. Fale de Broglie’a. Pakiet falowy. Prędkość grupowa. Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej. Zasada nieokreśloności Heisenberga.

4. Teoria kwantowa atomu wodoru. Liczby kwantowe.

5. Atom o dwu elektronach. Atom helu. Atomy wieloelektronowe. Struktura powłokowa. Zakaz Pauliego. Orbitalny moment pędu.

6. Całkowity moment pędu. Sprzężenie spin-orbita. Kolejność zapełniania orbitali elektronowych. Oznaczenie termów. Sprzężenie L-S. Sprzężenie j-j.

7. Oddziaływania między atomami. Cząsteczki (molekuły), wiązanie kowalencyjne i jonowe. Ruch oscylacyjny. Ruch rotacyjny. Liczby kwantowe, reguły wyboru. Widma cząsteczek.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

[1] R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych, PWN 1983.

[2] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018.

[3]. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, t.5, PWN 2005.

Literatura uzupełniająca

[1] H.Haken, H.Ch.Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 2002 (wydanie 2).

[2] J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza wykładana w ramach Fizyki I, II, III, IV, oraz podstaw Mechaniki Kwantowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)