Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-S1-E6-WFCSII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do fizyki ciała stałego II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD

FIZ1_W01, FIZ1_W02

FIZ1_W03, FIZ1_W05

ĆWICZENIA

FIZ1_U01, FIZ1_U04,

FIZ1_U05, FIZ1_U14,

FIZ1_U15, FIZ1_K01

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza wykładana w ramach Fizyki I, II, III, IV, oraz podstaw Mechaniki Kwantowej.

Podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy, macierzy, operatory)

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu średnio zaawansowany. Cele przedmiotu: Rozwijanie szczegółowych działów - fizyki kryształów nieliniowych, luminescencyjnych, ciekłych i fotonicznych, ferroelektryków, magnetyków, nadprzewodników.

Pełny opis:

1. Tensory w fizyce kryształów.

2. Stałe optyczne.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

7. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

8. Właściwości magnetyczne ciał stałych

9. Nadprzewodnictwo.

10. Kryształy ciekłe.

11. Kryształy fotoniczne.

12. Metamateriały.

13. Fizyka nanokryształów.

14. Ciała stałe niekrystaliczne.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Elementy fizyki ciała stałego / M. N. Rudden, J. Wilson ; tł. z ang. Edward Pietras, Olgierd Korgowd. Warszawa : PWN; 1975.

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii (FIZ1_W01).

W2 - Tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych (FIZ1_W02).

W3 – Rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów (FIZ1_W03 ).

W4 - Opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach (FIZ1_W05).

ĆWICZENIA

U1 - Ścisłe opisuje właściwości kryształów za pomocą tensorów (FIZ1_U01).

U2 – Formułuje problem oraz wykorzystuje metodykę badań w fizyce ciała stałego (FIZ1_U04).

U3 - Wykorzystuje formalizm mechaniki kwantowej do opisu struktur krystalicznych (FIZ1_U05).

U4 - Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzysta z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych z fizyki ciała stałego (FIZ1_U14).

U5 - Stosuje metody numeryczne do rozwiązania problemów z fizyki kryształów (FIZ1_U15).

K1 - Student rozumie potrzebę dalszego kształcenia w fizyce ciała stałego. Pogłębia własne rozumienie danego tematu (FIZ1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wykładu:

W1-W4: egzamin ustny

Kryteria oceny efektów kształcenia:

W1

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

2 – weryfikacja nie wykazuje, że rozumie i opisuje zjawiska zachodzące w kryształach za pomocą tensorów i na podstawie symetrii.

W2

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

2 – weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy najważniejsze właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

W3

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

2 – weryfikacja nie wykazuje, że rozumie i tłumaczy podstawowe prawa fizyki kryształów.

W4

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

2 – weryfikacja nie wykazuje, że opisuje strukturę i zjawiska w kryształach, w tym także ciekłych, fotonicznych, metamateriałach.

Dla ćwiczeń

U1-U5: weryfikacja ciągła, aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia

K1 - praca na zajęciach, weryfikacja ciągła, prace domowe

K1:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

4.0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

3.0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

2.0 - weryfikacja nie wykazuje, że uczestniczy w zajęciach i odrabia prace domowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28177
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie przyrody, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Pełny opis:

1. Zastosowania półprzewodników.

2. Tensory w fizyce kryształów.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Kryształy fotoniczne.

7. Metamateriały

8. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

9. Elementy spektroskopii optycznej, absorpcja i luminescencja

10. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

11. Ferromagnetyzm i antyferromagnetyzm.

12. Nadprzewodnictwo.

13. Ciała stałe niekrystaliczne.

14. Fizyka nanokryształów.

15. Kryształy ciekłe.

Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

[6] Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wiedza wykładana w ramach Fizyki I, II, III, IV, oraz podstaw Mechaniki Kwantowej.

Podstawy algebry liniowej i analizy matematycznej (rachunek różniczkowy i całkowy, macierzy, operatory)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28177
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie przyrody, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Pełny opis:

1. Tensory w fizyce kryształów.

2. Stałe optyczne.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

7. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

8. Właściwości magnetyczne ciał stałych

9. Nadprzewodnictwo.

10. Kryształy ciekłe.

11. Kryształy fotoniczne.

12. Metamateriały.

13. Fizyka nanokryształów.

14. Ciała stałe niekrystaliczne.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39389
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h.

Lektura zadanej literatury: 30 h.

Przygotowanie do egzaminu: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 h.

Prace domowe: 30 h.

Przygotowanie do wryfikacji: 15 h.

Suma godzin: 75

Liczba ECTS: 75/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z głównych teorii, które określają współczesną fizykę ciała stałego, ich roli w opisie przyrody, metody doświadczalne fizyki ciała stałego.

Pełny opis:

1. Tensory w fizyce kryształów.

2. Stałe optyczne.

3. Właściwości optyczne kryształów.

4. Zjawiska elektrooptyczne.

5. Optyka nieliniowa.

6. Wzbudzenia optyczne w ciałach stałych.

7. Przejścia fazowe. Ferroelektryki.

8. Właściwości magnetyczne ciał stałych

9. Nadprzewodnictwo.

10. Kryształy ciekłe.

11. Kryształy fotoniczne.

12. Metamateriały.

13. Fizyka nanokryształów.

14. Ciała stałe niekrystaliczne.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Józef Spałek.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN; 2016.

3. Fizyka ciała stałego / Charles A. Wert, Robb M. Thomson ; z ang. przeł. Aleksandra Blinowska. Warszawa : PWN; 1974.

4. Elementy fizyki ciała stałego / M. N. Rudden, J. Wilson ; tł. z ang. Edward Pietras, Olgierd Korgowd. Warszawa : PWN; 1975.

Literatura uzupełniająca:

H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)