Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (lic zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-SDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (lic zima)
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki fizyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FIZ1_U01 FIZ1_U02

FIZ1_U07 FIZ1_U13

FIZ1_U16 FIZ1_U17

FIZ1_K01 FIZ1_K02

FIZ1_K04 FIZ1_K06

FIZ1_K08

Wymagania wstępne:

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do napisania pracy dyplomowej. Wybrany temat pracy. Obecność i uczestniczenie w zajęciach są obowiązkowe.

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przedstawienie studentom zasad pisania pracy

dyplomowej. Prezentowane są tematy prac licencjackich uczestników.

W ramach zajęć studenci przygotowują jeden lub dwa referaty dotyczące tematów ich prac dyplomowych.

Pełny opis:

Student:

1. Prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej,

2. Przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji,

3. Bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych,

4. Dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. Warszawa : PWN; 2005

2. LATEX : system opracowywania dokumentów : podręcznik i przewodnik użytkownika / Leslie Lamport ; il. Duane'a Bibby'ego ; z ang. przeł. Marta Wolińska, Marcin Woliński. Warszawa : WNT; 2004.

3. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTex : jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty / Tomasz Przechlewski.

Warszawa. 2011

Literatura uzupełniająca

1. Konwertowanie tekstów w LaTeX do HTML / Magdalena Paulina Armijak.

Warszawa; 2008

2. Artykuły z czasopism matematycznych zgodnie z tematami prac.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

U1 - Potrafi ścisłe opisać zjawiska fizyczne związane z pracą dyplomowa (FIZ1_U01).

U2 - Potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje (FIZ1_U02).

U3 - Potrafi interpretować i prezentować wyniki doświadczeń (FIZ1_U07).

U4 - Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe (FIZ1_U13).

U5 - Potrafi przekazywać w mowie i piśmie informacje, bronić swoich tez w dyskusji (FIZ1_U16).

U6 - Potrafi zrozumieć tematy niezwiązane bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów (FIZ1_U17).

K1 - Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (FIZ1_K01).

K2 - Formułuje pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia badanego tematu (FIZ1_K02).

K3 - Przestrzega zasad etyki zawodowej (FIZ1_K04).

K4 - Potrafi formułować opinie z wybranego tematu (FIZ1_K06).

K5 - Umie klarownie przedstawić cele i metody swojej pracy (FIZ1_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie student powinien:

1. Przygotować prezentację dotyczącą wybranego tematu.

2. Przygotować dokument składający się ze strony tytułowej, spisu treści, wstępu, bibliografii i innych rozdziałów zaplanowanej pracy dyplomowej.

3. Wygłosić referat, brać udział w dyskusjach.

Ocena końcowa z seminarium jest średnią z trzech ocen.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25693
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Prezentowane są tematy prac licencjackich uczestników.

Pełny opis:

Student:

1. prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej,

2. przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji,

3. bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych,

4. dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

Literatura:

Zajęcia zdalne prowadzone przez platformę e-learningową Moodle.

Robert A. Day, How to Write Publish a Scientific Paper, Cambridge University Press. 4Th ed. 1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31936
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Pełny opis:

Student:

1. prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej,

2. przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji,

3. bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych,

4. dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

Literatura:

Robert A. Day, How to Write Publish a Scientific Paper, Cambridge University Press. 4Th ed. 1989.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iaroslav Shopa
Prowadzący grup: Iaroslav Shopa
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=38131
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 5 h,

- prace domowe 40 h,

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student wybiera temat pracy, korzystając z literatury specjalistycznej przygotowuje w formie pisemnej część wstępną.

Podczas seminarium dyplomowego student poznaje zasady i wymagania stawiane do pracy dyplomowej, przedstawia zagadnienia związane wiedzą odnoszącej się do wybranego tematu.

Pełny opis:

Student:

1. Prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej,

2. Przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz odpowiada na zadawane przez słuchaczy pytania związane z tematem prezentacji,

3. Bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych,

4. Dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. Warszawa : PWN; 2005

2. LATEX : system opracowywania dokumentów : podręcznik i przewodnik użytkownika / Leslie Lamport ; il. Duane'a Bibby'ego ; z ang. przeł. Marta Wolińska, Marcin Woliński. Warszawa : WNT; 2004.

3. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTex : jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty / Tomasz Przechlewski.

Warszawa. 2011

Literatura uzupełniająca

1. Konwertowanie tekstów w LaTeX do HTML / Magdalena Paulina Armijak.

Warszawa; 2008

2. Artykuły z czasopism matematycznych zgodnie z tematami prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)