Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy optymalizacji dyskretnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-AOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy optymalizacji dyskretnej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W17

I1_W19

I1_W21

I1_U19

I1_U21

I1_U23

I1_K08

I1_K09

I1_K10

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce algorytmów optymalizacyjnych układów dyskretnych, tzn. takim problemom, gdzie kryteria i ograniczenia są opisane równaniami i nierównościami, których argumentami są liczby całkowite.

Pełny opis:

1. Zagadnienie programowania liniowego

2. Metoda Simplex

3. Metoda zmiennych osłabiających i sztucznej bazy

4. Programowanie dualne

5. Metoda Simplex w programowaniu dualnym

6. Zagadnienie plecakowe

7. Zagadnienie transportowe programowania liniowego

8. Algorytmy optymalizacji struktur opisanych grafami

9. Zagadnienie najkrótszej drogi, algorytm Dijkstry

10. Metoda programowania dynamicznego, równanie Bellmana

11. Problem maksymalnego przepływu w sieciach

12. Problem najtańszego przepływu w grafie przy ograniczonych przepustowościach

13. Problem szeregowania zadań niepodzielnych niezależnych

14. Problem szeregowania zadań niepodzielnych zależnych

Literatura:

[1] S.I.Gass, Programowanie liniowe PWN Warszawa 1976

[2] M.M.Sysło, N.Deo, J.S.Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa, 1993.

[3] J.Błażewicz, W.Cellary, R.Słowiński, J.Węglarz, Badania informacyjne dla informatyków, WNT, Warszawa, 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wyjaśnia podstawowe metody optymalizacji dyskretnej,

posługuje się metodami optymalizacji dyskretnej do rozwiązywania problemów informatycznych,

dąży do pogłębienia wiedzy w zakresie metod optymalizacji dyskretnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie Ćwiczeń

Cały materiał jest podzielony na trzy bloki tematyczne: programowanie liniowe, optymalizacja struktur opisanych grafami oraz szeregowanie zadań niepodzielnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz zdanie przynajmniej jednego z trzech kolokwiów odpowiadających trzem blokom tematycznym na co najmniej ocenę dostateczną

Zaliczenie Wykładu (egzamin z przedmiotu):

Składa się z dwu części Zadania oraz Test .

Część Zadania:

Aby zdać część Zadania należy rozwiązać co najmniej dwa zadania spośród trzech (odpowiadających trzem blokom tematycznym) na ocenę dostateczną.

Część Test:

Aby zdać część Test należy rozwiązać co najmniej trzy zadania (pytania) spośród pięciu na ocenę co najmniej dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)