Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dyskretna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-MD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład

I1_W01, I1_W07, I1_U02

ćwiczenia

I1_U02, I1_U16, I1_K02
Wymagania wstępne:

przedmiot będzie wykorzystywał pojęcia wprowadzone na przedmiotach

Elementy Logiki i Teorii Mnogości

Analiza I

Algebra Liniowa

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie do zagadnień matematyki dyskretnej, tj. kombinatoryki, równań rekurencyjnych, teorii grafów, elementów teorii liczb. Zapozna z metodami matematycznymi tyh zagadnień; w szczególności:

- metod zliczania zbiorów skończonych, opisanych słowami, a odnoszących się do życia praktycznego, nauk inżynierskich i przyrodniczych oraz informatyki,

- metod szacowania pracy algorytmów rekurencyjnych,

- metod reprezentacji i grafów,

- podstawowych algorytmów teorii liczb.

Przedmiot pozwoli studentowi opanować notację matematycznąstososwaną w tych dziedzinach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Po ukończeniu kursu student powinien:

e1- znać i rozumieć prawa i metody zliczania oraz formuły na liczby wariacji,

permutacji, kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach, umieć je zastosować w sytuacjach praktycznych (I1_W01, I1_W07, I1_U02)

e2- znać i rozumieć podane na wykładzie metody rozwiązywania liniowych

równań rekurencyjnych, umieć je zastosować do szacowania liczby wykonywanych operacji w algorytmie (I1_W07, I1_U02),

e3- znać i rozumieć podstawowe własności symbolu Newtona, dwumian Newtona (I1_WO1) ,

e4- znać i rozumieć podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii grafów, w szczególności dot. dróg Eulera i Hamiltona, drzew, grafów płaskich; znać reprezentację macierzową grafu i umieć ją stosować (I1_WO1, I1_W07, I1_U02),

e5 - znać i rozumieć podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych

(I1_W01).

ćwiczenia

Student powinien:

e6 - potrafić rozwiązywać typowe zadania związane z materiałem wykładów

i ćwiczeń, ale nieznane (I1_U02, I1_U16)

e7 - rozumieć związek teorii i zadań, umieć zadawać pytania służące pogłębieniu rozumienia przedmiotu, w szczególności rozumowania (I1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów uczenia się obowiązują następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): ocena 5,

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: ocena 4+,

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej

oceny: ocena 4,

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są

spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3+,

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione

kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3,

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją:

ocena 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski, Maria Suwińska, Piotr Śliwka, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują elementy teorii zbiorów, kombinatoryki, równań rekurencyjnych, a także teorii grafów, algebr Booole'a i teorii liczb.

Wymagania wstępne:

Elementy logiki i teorii mnogości

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski, Maria Suwińska, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Maria Suwińska, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład

obecność na zajęciach 30 h

samodzielna lektura i konsultacje 20 h

przygotowanie do egzaminu 25 h


razem ok. 75 h, czyli 3 ECTS


ćwiczenia

obecność na zajęciach 30 h

przygotowanie do dwóch kolokwiów 20 h

prace domowe 20 h

konsultacje 5h


razem ok. 75 h, czyli 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)