Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa (II stopień) - semestr letni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa (II stopień) - semestr letni
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: INFORMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: II rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W01, I2_W02, I2_W03,

I2_U02, I2_U07, I2_U08, I2_U09, I2_U11, I2_U12,

I2_K01, I2_K03

Wymagania wstępne:

Pracownia dyplomowa 1

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

W1 - zna teoretyczne podstawy oraz zastosowania informatyki i technologii informatycznych w zakresie tematyki pracy magisterskiej (I2_W01, I2_W02),

W2 - zna i rozumie metodologię badań naukowych w zakresie tematyki pracy magisterskiej (I2_W03),

U1 - potrafi stosować wiedzę matematyczną i techniczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z problematyką poruszaną w pracy magisterskiej (I2_U02),

U2 - potrafi opisać, zaprojektować lub wykonać układ, urządzenie lub aplikację zgodnie z wymaganiami merytorycznymi dotyczącymi prac (I2_U09),

U3 - potrafi wykonać pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi dotyczącymi prac magisterskich (I2_U07),

U4 - potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (I2_U08, I2_U11),

U5 - potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury samodzielnie dobierając źródła (również w języku angielskim) w zakresie problematyki pracy magisterskiej (I2_U08, I2_U12),

K1 - jest gotów do dyskusji na tematy związane z problematyką wykonywanej pracy magisterskiej (I2_K01),

K2 - jest gotów do identyfikacji ograniczeń stosowanych rozwiązań w zakresie projektu magisterskiego (I2_K01),

K3 - jest gotowy do stosowania zasad etyki i ochrony własności intelektualnej podczas pisania pracy magisterskiej (I2_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 30 h,

razem 60 h, co odpowiada 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Franciszek Seredyński, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 30 h,

razem 60 h, co odpowiada 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, William Steingartner, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 30 h,

razem 60 h, co odpowiada 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)