Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt programistyczny indywidualny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-PPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt programistyczny indywidualny
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Konwersatorium:

I1_W05; I1_W06; I1_W13; I1_U03; I1_U15; I1_K02

Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w wybranym języku: np. C, C++, C#

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest indywidualne przygotowanie przez studenta poprawnie działającego: programu, aplikacji, itp. wraz z opracowaną i dedykowaną temu projektowi dokumentacją.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę odnośnie do:

W1. konstrukcji algorytmów (I1_W05),

W2. podstawowych metod związanych z ich projektowaniem, analizowaniem i programowaniem (I1_W05),

W3. podstawowych struktur danych oraz sposobach korzystania z nich (I1_W06),

W4. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (I1_W13)

w ramach realizowanego projektu indywidualnego.

Student potrafi

U1. projektować, programować oraz analizować pod kątem poprawności i kosztu algorytmy wykorzystując do tego odpowiednie techniki (I1_U03),

U2. zredagować dokumentację techniczną wykonanego projektu

informatycznego (I1_U15).

Student jest przygotowany w obszarze kompetencji do:

K1. formułowania pytań służących pogłębieniu szerszego zrozumienia rozwiązywanego problemu (I1_K02),

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda, Frederic Guinand, Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Frederic Guinand, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Przekazanie i omówienie specyfikacji zadania programistycznego.

2. Praca nad projektem przez studenta.

3. Przekazanie gotowego projektu do oceny prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Frederic Guinand, Lesław Socha, Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Frederic Guinand, Lesław Socha, Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Konwersatorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- praca własna: 18h,

- konsultacje: 2h,


czyli 50h odpowiadające 2 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Jakub Grzeszczak, Piotr Śliwka, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Konwersatorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- praca własna: 18h,

- konsultacje: 2h,


czyli 50h odpowiadające 2 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Wojciech Stecz, Piotr Śliwka, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)