Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykalne podstawy technologii informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E4-FIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykalne podstawy technologii informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W02 (wykład)


I1_U01, I1_U04, I1_K02, I1_K04, I1_W13 (pracownia)

Skrócony opis:

Połączenie zajęć teoretycznych (wykład z elementami ćwiczeń) oraz praktycznych w laboratorium.

Wykład obejmuje podstawy analizy danych oraz działy fizyki szczególnie związane z technologiami informatycznymi (mechanika, optyka, elektryczność i magnetyzm, elementy fizyki półprzewodników)

Pełny opis:

Przykładowe ćwiczenia:

" Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

" Mostek Wheatstone'a.

" Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

" Zależność oporu metalu od temperatury.

" Prostowanie prądu zmiennego – mostek Graetza.

" Rezonans w obwodach RLC.

" Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu

" Waga Mohra.

" Wahadło rewersyjne.

" Badanie polaryzacji światła laserowgo.

" Wyznaczenie odległości ogniskowej soczewki

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

" Prawo Lamberta.

" Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

" Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

Pomiar postawowych wielkości fizycznych: czas, masa, objętość, gęstość, długość

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniue zajęć student:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych.

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne.

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki.

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne.

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową.

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę uzyskuje się oddzielnie z wykładu oraz z pracowni.

Na końcową ocenę składają się cząstkowe oceny uzyskane w ciągu semestru (jest to średnia ważona tych ocen).

Oceny uzyskuje się za:

mini testy pisemne i/lub elektroniczne oraz egzamin końcowy (wykład);

sprawozdania z wykonanych pomiarów, prezentacja końcowa, kolokwium z analizy danych (pracownia).

Wszyscy studenci są zobowiązani do wykonania określonej liczby doświadczeń.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje oceną niedostateczną za dane ćwiczenie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: Bruno Camargo Cury, Serhiy Kobyakov, Paweł Pęczkowski, Iaroslav Shopa, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Połączenie zajęć teoretycznych (wykład z elementami ćwiczeń) oraz praktycznych w laboratorium.

Wykład obejmuje podstawy analizy danych, fizykę (mechanika, optyka, elektryczność i magnetyzm), oraz elementy fizyki półprzewodników

Pełny opis:

Przykładowe ćwiczenia:

" Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla oporników.

" Mostek Wheatstone'a.

" Charakterystyki prądowo-napięciowe diod półprzewodnikowych.

" Zależność oporu metalu od temperatury.

" Prostowanie prądu zmiennego – mostek Graetza.

" Rezonans w obwodach RLC.

" Waga Mohra.

" Wahadło rewersyjne.

" Badanie polaryzacji światła laserowgo.

" Wyznaczanie długości fali światła laserowego przy użyciu siatek dyfrakcyjnych.

" Zwierciadło Lloyda - interferencja fal dźwiękowych.

" Efekt Dopplera.

" Prawo Lamberta.

" Wyznaczanie potencjału elektrycznego naładowanych ciał.

" Wyznaczanie pola elektrycznego naładowanych ciał.

Pomiar postawowych wielkości fizycznych: czas, masa, objętość, gęstość, długość

Literatura:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Wymagania wstępne:

Każdorazowe przygotowanie się ćwiczeń na podstawie instrukcji i podręczników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Łukasz Mioduszewski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Agata Kamińska, Łukasz Mioduszewski, Paweł Pęczkowski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)