Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesowe zastosowania informatyki - zajęcia fakultatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E5-BZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesowe zastosowania informatyki - zajęcia fakultatywne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W16, I1_U18 laboratoria I1_W16, I1_U18 

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw programowania, obsługa pakietu biurowego MS Office, znajomość podstaw inżynierii oprogramowania i baz danych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w informatyce, które mogą mieć zastosowanie biznesowe. Zajęcia polegają na uczestnictwie studentów w cyklu zadań projektowych. Podstawą do wykonania zadań jest materiał teoretyczny zawarty w treści wykładu. Treści wykładowe i zadania praktyczne dają pogląd na wybrane aspekty biznesowych i ekonomicznych zastosowań informatyki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład

W1 - student operuje wiedzą informatyczną, która dotyczy nowych technologii informatycznych, które mogą mieć zastosowania biznesowe (I1_W16)

U1 - student potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w ujęciu komercyjnym i biznesowym (I1_U18)

laboratoria

W1 zna i rozumie cele i zakres zastosowań informatyki w obszarze biznesowym (I1_W16)

U1 potrafi stosować wybrane nowoczesne technologie informatyczne (I1_U18)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu –z wyraźną przewagą pozytywów –i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 20 godz

przygotowanie do zajęć: 5 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 50 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 77 godzin, co odpowiada 3 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 20 godz

przygotowanie do zajęć: 20 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 35 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 77 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)