Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblioteki graficzne - zajęcia specjalnościowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E6-BG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblioteki graficzne - zajęcia specjalnościowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W14, I1_U18

laboratoria I1_W14, I1_U18

Wymagania wstępne:

Grafika komputerowa i wizualizacja

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi zasadami tworzenia grafiki komputerowej z użyciem bibliotek graficznych. Student będzie potrafił posługiwać się różnymi formatami danych graficznych, tworzyć własne konstrukcje i sposoby przechowywania obrazów oraz wymieniać dane między bibliotekami w odpowiednich formatach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student

W1 - zna i rozumie teoretyczne i praktyczne podstawy grafiki komputerowej, ze szczególnym naciskiem na używanie bibliotek graficznych w projektach (I1_W14),

W2 - zna składowe oprogramowania tworzonego przy pomocy bibliotek graficznych (I1_W14),

U1 - potrafi określić zastosowania grafiki komputerowej w innych dziedzinach (I1_U18).

LABORATORIUM

Student

U1 - potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do przetwarzania grafiki oraz do programowania środowisk graficznych z użyciem nowoczesnych interfejsów graficznych (I1_U18),

U2 - potrafi posługiwać się różnymi formatami danych graficznych, tworzyć własne konstrukcje i sposoby przechowywania obrazów oraz wymieniać dane między bibliotekami w odpowiednich formatach (I1_U18),

W1 - zna zasady implementacji komunikacji oraz interfejsów w bibliotekach graficznych (I1_W14).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski
Prowadzący grup: Michał Bukowski, Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Michał Bukowski, Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

uczestnictwo w zajęciach 30 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowaie do weryfikacji 35h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIA

uczestnictwo w zajęciach 30 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowaie do weryfikacji 35h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Michał Bukowski, Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

uczestnictwo w zajęciach 30 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie do weryfikacji 35h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIA

uczestnictwo w zajęciach 30 h

konsultacje z prowadzącym 2 h

przygotowanie do zajęć 10 h

przygotowanie do weryfikacji 35h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)