Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Programowanie w Javie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E6-PJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Programowanie w Javie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁAD

I1_W16, I1_U18

LABORATORIA

I1_W16, I1_U18

Wymagania wstępne:

Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu programowania w pełni obiektowego, jakim jest język Java. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi konstrukcjami języka Java i pojęciami używanymi w obiektowych językach programowania. Nabywają umiejętność z zapisu algorytmów obiektowych uruchamiania i testowania bardziej zaawansowanych programów, w tym łączenia się do bazy danych czy do natywnego kodu w języku C. Zapoznają się też z właściwym stylem programowania obiektowego, zrównoleglaniem obliczeń za pomocą wątków, budowy własnych interfejsów i bibliotek oraz programowania opartego o wymianę komunikatów sieciowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - zna i rozumie cele i zakres zastosowania programowania w pełni obiektowego jakim jest język Java w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, budowy zaawansowanych systemów oraz algorytmów (I1_W16)

U1 - potrafi stosować w wybranej dziedzinie narzędzia i metody programowania obiektowego w Javie (I1_U18)

LABORATORIA

W1 - zna i rozumie cele i zakres zastosowania programowania w pełni obiektowego jakim jest język Java w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, budowy zaawansowanych systemów oraz algorytmów (I1_W16)

U1 - potrafi stosować w wybranej dziedzinie narzędzia i metody programowania obiektowego w Javie, w tym korzystać z zewnętrznych bibliotek czy używać komunikacji sieciowej do budowy zaawansowanych systemów (I1_U18)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu –z wyraźną przewagą pozytywów –i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek, Hubert Zembrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłopotek
Prowadzący grup: Robert Kłopotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w egzaminie: 3h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 5h,

- przygotowanie do egzaminu: 35h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.LABORATORIA:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h,

- uczestnictwo w 3 kolokwiach: 6h,

- konsultacje z prowadzącym: 3h,

- przygotowanie do zajęć: 7h,

- przygotowanie do weryfikacji: 30h,

razem 76h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)