Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S1-E6-SL2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 2
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_U01, I1_U14, I1_U16, I1_K01, I1_K02, I1_K04, I1_K08


Wymagania wstępne:

Seminarium licencjackie 1

Pełny opis:

Celem głównym seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Student zapoznaje się tematyką, w ramach której wykonuje swoją pracę licencjacką i poszerza wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji. Ponadto celem przedmiotu jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty związane z tematyką ich prac licencjackich oraz biorą udział w dyskusjach. Studenci omawiają wyniki przeprowadzonych obserwacji, badań i eksperymentów, dyskutują nad zastosowaną metodyką i przygotowują ostateczne wersje swoich prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

U1 - Student potrafi określić problemy, prawidłowości i procesy w dziedzinie pracy licencjackiej (I1_U01).

U2 - Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy oraz innych źródeł w tematyce pracy licencjackiej (I1_U14, I1_U16).

U3 - Student potrafi samodzielnie interpretować informacje oraz wyciągać wnioski, formułować opinie, poszerzać wiedzę w zakresie pracy licencjackiej (I1_U14, I1_U16).

K1 - Student jest gotowy do określania ograniczenia własnej wiedzy i samokształcenia w dziedzinie pracy licencjackiej (I1_K01).

K2 - Student jest gotowy do pogłębienia zrozumienia danego tematu lub odnalezienia brakujących elementów rozumowania, dostrzegania ograniczeń wiedzy w dziedzinie pracy licencjackiej (I1_K02, I1_K08).

K1 Student jest gotów do stosowania zasad etyki i ochrony własności intelektualnej podczas przygotowywania referatów dotyczących tematyki pracy licencjackiej oraz samej pracy (I1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Mirosław Kurkowski, Artur Mikitiuk, Wojciech Stecz, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 30 h,

konsultacje z prowadzącym - 10 h,

praca związana ze studiami nad tematyką pracy dyplomowej - 20 h,

przygotowanie referatu na seminarium - 10 h,

pisanie pracy dyplomowej oraz, jeśli tego wymaga temat, programu - 40 h,

razem:110 h, czyli 4 punkty ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)