Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-S2-E1-MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: I2_W03, I2_U01

laboratorium: I2_U02, I2_U03, I2_U06

Wymagania wstępne:

algebra liniowa, analiza matematyczna, podstawy programowania, algorytmy i struktury danych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do obliczeń komputerowych. Zostaną omówione: arytmetyka zmiennopozycyjna oraz wybrane algorytmy numeryczne. Laboratorium służy pogłębieniu treści prezentowanych na wykładzie, w szczególności nauce praktycznej implementacji poznanych algorytmów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 - Student zna i rozumie ograniczenia dokładności obliczeń numerycznych (I2_W03).

W2 - Student zna i rozumie definicje, twierdzenia i podstawowe techniki dowodowe omawiane w ramach wykładu (I2_W03).

W3 - Student zna i rozumie metody obliczeniowe prezentowane na wykładach (I2_W03).

U1 - Student potrafi szacować wielkość błędu i koszt obliczeniowy metod prezentowanych na wykładach (I2_U01).

LABORATORIUM

U1 - Student potrafi korzystać z wybranego pakietu numerycznego lub biblioteki numerycznej (I2_U02, I2_U03).

U2 - Student potrafi napisać kod wybranych algorytmów numerycznych oraz oszacować ich koszt i wielkość błędu (I2_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:


WYKŁAD

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- egzamin 2 h,

- przygotowanie do egzaminu 40 h,

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 15 h,

- przygotowanie do weryfikacji 30 h,

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)