Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SL1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie semestr zimowy
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_U01, I1_U07, I1_U14, I1_U16, I1_K01, I1_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Celem głównym Seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej na wysokim poziomie. Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z tematyką w ramach której student wykonuje swoją pracę licencjacką oraz ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy studenta w zakresie wybranej specjalizacji. Ponadto celem jest wsparcie studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej i przygotowanie go do egzaminu licencjackiego. Studenci przygotowują i wygłaszają referaty związane z tematyką ich prac licencjackich oraz biorą po nich udział w dyskusjach. Studenci omawiają wyniki przeprowadzonych obserwacji, badań i eksperymentów, dyskutują nad zastosowaną metodyką i przygotowują ostateczne wersje swoich prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I1_U01 Student potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

I1_U07 Student potrafi komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U14 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

I1_U16 Student potrafi uczyć się samodzielnie

I1_K01 Student jest gotów do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

I1_K02 Student jest gotów do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Metody i kryteria oceniania:

I1_U01

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi określić problemy, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszar rozwiązań

Ocena 2.0 - Student nie potrafi określić problemów, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych oraz zidentyfikować obszaru rozwiązań

I1_U07

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie komunikować się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych

I1_U14

Ocena 5.0 - Student perfekcyjnie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.5 - Student doskonale potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 4.0 - Student bardzo dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.5 - Student dobrze potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 3.0 - Student dostatecznie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi dostatecznie pozyskiwać informacji z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych źródeł, integrować je, interpretować oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

I1_U16

Ocena 5.0 - Student potrafi perfekcyjnie uczyć się samodzielnie

Ocena 4.5 - Student potrafi doskonale uczyć się samodzielnie

Ocena 4.0 - Student potrafi bardzo dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.5 - Student potrafi dobrze uczyć się samodzielnie

Ocena 3.0 - Student potrafi dostatecznie uczyć się samodzielnie

Ocena 2.0 - Student nie potrafi uczyć się samodzielnie

I1_K01

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do określania ograniczeń własnej wiedzy i samokształcenia

I1_K02

Ocena 5.0 - Student jest perfekcyjnie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.5 - Student jest doskonale gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 4.0 - Student jest bardzo dobrze gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.5 - Student jest dobrze gotowy o formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 3.0 - Student jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Ocena 2.0 - Student nie jest dostatecznie gotowy do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski, Sebastian Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zdanowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Robert Kłopotek, Artur Mikitiuk, William Steingartner, Konrad Zdanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach, 30h

Praca związana ze studiami nad tematyką pracy dyplomowej, 30h

Przygotowanie referatu na seminarium, 6h

Pisanie pracy dyplomowej oraz, jeśli tego wymaga temat, programu, 34h


Razem: 100h czyli 4 punkty ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)