Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semantyka i weryfikacja programów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-SWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semantyka i weryfikacja programów
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I2_W01, I2_W05; laboratoria: I2_U01, I2_U02, I2_U04, I2_U08, I2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw logiki matematycznej, matematyki dyskretnej oraz programowania.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani z metodami formalnego opisu wykonań algorytmów (programów). Przedstawione zostaną semantyki naturalne, denotacyjne i operacyjne. Bazą do tych rozważań będzie wprowadzenie do teorii automatów, języków formalnych i obliczeń. Studenci zapoznają się z podstawowymi strukturami i algorytmami tej teorii. Przedstawiona zostanie hierarchia Chomsky'ego. Na odpowiednich przykładach zostaną zaprezentowane własności algorytmów (programów) oraz metody ich weryfjikacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student:

W1 - zna i rozumie podstawy teorii języków formalnych i automatów wraz z zastosowaniami (I2_W01),

W2 - zna i rozumie różne rodzaje semantyk programów oraz metody weryfikacji własności programów (I2_W05),

W3 - zna i rozumie pojęcia związane z poprawnością programów oraz wybrane techniki i formalizmy dowodzenia poprawności algorytmów i programów (I2_W05).

LABORATORIA

Student:

U1 - potrafi stosować wybrane metody matematyczne do analizy poprawności algorytmów (I2_U01),

U2 - potrafi budować maszyny abstrakcyjne i analizować ich działanie (I2_U02),

U3 - potrafi posługiwać się różnymi rodzajami semantyk formalnych do wnioskowania o własnościach programów (I2_U04),

U4 - potrafi samodzielnie uczyć się (I2_U08),

K1 - jest gotów do aktywnego udziału w laboratorium oraz kreatywnego rozwiązywania postawionych problemów (I2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Jakub Gąsior, Mirosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 1 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 5 h,

- przygotowanie do egzaminu 14 h,

razem 52 h, co odpowiada 2 ECTS.

LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- prace domowe 30 h,

- przygotowanie do weryfikacji 15 h,

razem 78 h, co odpowiada 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, William Steingartner
Prowadzący grup: William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 1 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

- przygotowanie do zajęć 5 h,

- przygotowanie do egzaminu 14 h,

razem 52 h, co odpowiada 2 ECTS.

LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

- prace domowe 30 h,

- przygotowanie do weryfikacji 15 h,

razem 78 h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)