Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-AIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W05, I1_W06, I1_W07 (wykład); I1_U02, I1_U03, I1_U04, I1_U05 (ćwiczenia)

Wymagania wstępne:

Znajomość wybranego języka programowania.


Pełny opis:

Tematem kursu są struktury danych, algorytmy, sposoby ich projektowania, metody analizy kosztów algorytmów.

Zostaną przedstawione techniki służące rozwiązywaniu takich problemów jak wyszukiwanie, sortowanie, reprezentowanie i obliczenia na grafach. Będzie mowa o sposobach przechowywania i o organizacji danych. Przedstawione przykłady pozwolą uczestnikom kursu poznać klasyczne sposoby rozwiązywania problemów algorytmicznych. Zwrócimy też uwagę na ograniczenia złożonościowe algorytmów.

Po zakończeniu kursu student powinien umieć oszacować koszt prostego algorytmu, umieć zastosować poznane techniki konstrukcji algorytmów i algorytmy do rozwiązywania nowych problemów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

W1 Student zna i rozumie różne techniki algorytmiczne (rekursja, dziel i rządź, programowanie dynamiczne, itp. ), zna metody analizy własności programu i jego złożoności (I1_W05)

W2 Student zna i rozumie podstawowe struktury danych, operacje na nich oraz ich złożoność, wie w jakich sytuacjach należy z nich skorzystać. (I1_W06)

W3 Student zna i rozumie algorytmy służące do rozwiązywania typowych problemów informatycznych jak sortowanie, implementacja słownika, problemy teoriografowe. (I1_W07)

Ćwiczenia

U1 Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną złożoności danego problemu, potrafi zweryfikować poprawność i przeanalizować złożoność algorytmu rozwiązującego problem. (I1_U02)

U2 Student potrafi zaprojektować algorytm rozwiązujący problem, oszacować koszt jego działania. (I1_U03)

U3 Student potrafi zaimplementować alternatywne sposoby reprezentacji danych oraz ocenić wpływ reprezentacji na koszt algorytmu. (I1_U04)

U4 Student potrafi wykorzystać opis formalny algorytmu (taki jak np. niezmienniki pętli) w celu oceny poprawności algorytmu, potrafi szacować liczbę iteracji pętli (I1_U05)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Łukasz Mioduszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Jakub Grzeszczak, Łukasz Mioduszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

uczestnictwo w zajęciach: 20h

lektury, praca własna: 30h

razem: 50h, 2 punkty ECTS


Ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach: 20h

praca własna: 55h

razem: 75h, 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Jakub Grzeszczak, Łukasz Mioduszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

uczestnictwo w zajęciach: 20h

lektury, praca własna: 30h

razem: 50h, 2 punkty ECTS


Ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach: 20h

praca własna: 55h

razem: 75h, 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)