Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-ASK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: I1_W10, I1_U02

Laboratoria: I1_U02, I1_U09, I1_U16

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:
Pełny opis:

Architektura systemów komputerowych to umiejętność dobrania i połączenia dostępnych elementów funkcjonalnych, procesorów, pamięci i innych urządzeń w celu stworzenia komputera spełniającego założone wymagania wydajności, kosztów i ergonomii oraz techniki formalnego modelowania takich systemów.

Omawiane są następujące zagadnienia: krótka historia komputerów, taksonomia Flynn’a komputerów, elementy arytmetyki komputerów, elementy konstrukcji współczesnych systemu komputerowego, w tym magistrale, pamięci (wewnętrzne i zewnętrzne), urządzenia wejścia/wyjścia. Następnie omawiane są procesory, ich organizacja, listy rozkazów, wybrane architektury RISC, CISC, i procesorów super-skalarnych. Przedstawiona jest klasa komputerów jedno-układowych na przykładzie procesorów f-my Atmel i architektury Arduino. Szczegółowo omawiana jest architektura procesorów rodziny x86 f-my Intel. Przedstawione są następnie przykłady złożonych i heterogenicznych systemów komputerowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student

W1 - Student zna i rozumie architekturę współczesnych komputerów, ich organizację oraz środowisko przetwarzania danych. Formułuje zasady budowy i działania systemów komputerowych oraz wyjaśnia sposób ich funkcjonowania (I1_W10).

U1 - Student potrafi stosować wiedzę informatyczną i matematyczną do rozwiązywania, analizowania projektów na średnim poziomie trudności (I1_U02).

LABORATORIA

Student

U1 - Student potrafi stosować wiedzę informatyczną i matematyczną do rozwiązywania, analizowania projektów na średnim poziomie trudności (I1_U02).

U2 - Student potrafi tworzyć, uruchamiać, testować i dokumentować proste programy w językach niskiego poziomu (I1_U09).

U3 - Student zdobył umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy (I1_U16).

U4 - Student umie analizować architekturę, wykorzystywać i rozszerzać o nowe komponenty systemy składowania i analizy danych, w tym systemy rozproszone, wykorzystując do tego celu m.in. funkcjonalność systemów operacyjnych i usług sieciowych (I1_U02).

U5 - Student zdobył umiejętność projektowanie architektury złożonego systemu (I1_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Iwanowski
Prowadzący grup: Przemysław Iwanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 10 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Bujok, Adrian Sieczka
Prowadzący grup: Maksymilian Bujok, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD


szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20h

uczestnictwo w egzaminie 2h

samodzielna lektura 10 h

przygotowanie do egzaminu 40h

razem 72h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIA


szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 10h

konsultacje z prowadzacym 1h

prace domowe, lektura 15h

przygotowanie do weryfikacji 25h

razem 51h, co odpowiada 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 10 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Bujok, Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Maksymilian Bujok, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium 1 - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD


szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 20h

uczestnictwo w egzaminie 2h

samodzielna lektura 15 h

przygotowanie do egzaminu 40h

razem 77h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIA


szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach 10h

konsultacje z prowadzącym 1h

prace domowe, lektura 15h

przygotowanie do weryfikacji 25h

razem 51h, co odpowiada 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)