Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizykalne podstawy technologii informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E3-FIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykalne podstawy technologii informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W01 ‒ 03, I1_W13, W14→ wiedza

I1_U01 ‒ 12 → umiejętności

I1_K01 ‒ 03 → kompetencje społeczne

Wymagania wstępne:

Znajomość liczb zespolonych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest krótki przegląd fizykalnych podstaw technologii informatycznych oraz wprowadzenie do teorii pomiarów i rachunku błędów. Podczas laboratoriów studenci będą mogli wykonać samodzielne pomiary i je zinterpretować.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z takimi tematami jak: podstawy analizy danych oraz działy fizyki szczególnie związane z technologiami informatycznymi (mechanika, optyka, elektryczność i magnetyzm, elementy fizyki półprzewodników).

Literatura:

W. Moebs i współautorzy, Fizyka dla szkół wyższych, https://openstax.pl

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999

H. Szydłowski, Niepewności w pomiarach. Międzynarodowe standardy w praktyce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I1_W01 ‒ 03, I1_W13, W14→ wiedza

I1_U01 ‒ 12 → umiejętności

I1_K01 ‒ 03 → kompetencje społeczne

Student zna fizyczne podstawy informatyki, ich matematyczny formalizm i podstawowe pojęcia związane z przepływem prądu elektrycznego. Umie pracować w grupie, wykonywać pomiary fizyczne i przygotowywać z nich raporty.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Fizyka dla szkół wyższych, https://openstax.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Serhiy Kobyakov, Paweł Pęczkowski
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest krótki przegląd fizykalnych podstaw technologii informatycznych oraz wprowadzenie do teorii pomiarów i rachunku błędów.

Pełny opis:

1. Jednostki miar. Pomiar fizyczny. Podstawy rachunku błędów

2. Elementy mechaniki klasycznej

3. Ruch falowy

4. Elektryczność i magnetyzm

5. Ładunki i przewodniki w polu elektrycznym i magnetycznym

6. Optyka. Interferencja, dyfrakcja, polaryzacja światła

7. Oddziaływanie światła z materią

8. Dualizm korpuskularno-falowy

9. Elementy mechaniki kwantowej, komputer kwantowy

10. Podsumowanie: fizyka w informatyce i telekomunikacjach

Literatura:

W. Moebs i współautorzy, Fizyka dla szkół wyższych, https://openstax.pl

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999

H. Szydłowski, Niepewności w pomiarach. Międzynarodowe standardy w praktyce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Wymagania wstępne:

Algebra liniowa, Analiza matematyczna II

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Mioduszewski
Prowadzący grup: Nikola Cichocka, Łukasz Mioduszewski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematy omawiane na 5 wykładach:

1. Rachunek błędu

2,3. Prąd elektryczny: stały, zmienny, prawa Kirchoffa, elementy nieliniowe

4,5. Półprzewodniki, diody, tranzystory

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zakrzewski
Prowadzący grup: Łukasz Mioduszewski, Paweł Pęczkowski, Adam Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład 2 ECTS, z czego 20 h na uczestnictwo w zajęciach, a reszta na przygotowanie się do egzaminu i udział w mini-testach.

Laboratoria 2 ECTS, z czego 20 h na uczestnictwo w zajęciach, a reszta na przygotowanie i poprawę raportów z ćwiczeń

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)