Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesowe zastosowania informatyki-zajęcia fakultatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E5-BZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesowe zastosowania informatyki-zajęcia fakultatywne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W16, I1_U18, laboratoria I1_W16, I1_U18

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw programowania, obsługa pakietu biurowego MS Office, znajomość podstaw inżynierii oprogramowania i baz danych

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w informatyce, które mogą mieć zastosowanie biznesowe. Zajęcia polegają na uczestnictwie studentów w cyklu zadań projektowych. Podstawą do wykonania zadań jest materiał teoretyczny zawarty w treści wykładu. Treści wykładowe i zadania praktyczne dają pogląd na wybrane aspekty biznesowych i ekonomicznych zastosowań informatyki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład

W1 - Student operuje wiedzą informatyczną, która dotyczy nowych technologii informatycznych, które mogą mieć zastosowania biznesowe (I1_W16).

U1 - Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w ujęciu komercyjnym i biznesowym (I1_U18).

laboratoria

W1 Student zna i rozumie cele i zakres zastosowań informatyki w obszarze biznesowym (I1_W16).

U1 Student potrafi stosować wybrane nowoczesne technologie informatyczne (I1_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 1, 20 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Tomasz Eisenbardt
Prowadzący grup: Tomasz Eisenbardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach: 20 godz.,

przygotowanie do zajęć: 10 godz.,

przygotowanie do weryfikacji: 45 godz.,

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.,

razem 77 godzin, co odpowiada 3 ECTS.


laboratorium

Szacunkowy nakład pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach: 20 godz.,

przygotowanie do zajęć: 20 godz.,

przygotowanie do weryfikacji: 35 godz.,

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.,

razem 77 godzin, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)