Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-SKOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W11, laboratoria I1_U11, I1_U12, I1_K02

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać uczestników z problematyką sieci komputerowych i Internetu. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstaw działania sieci komputerowych: architektury sieci i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych. Przedmiot również przedstawia protokoły w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

W1 Student posiada podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych i Internetu (I1_W11).

W2 Student zna zagadnienia dotyczące architektury sieci komputerowych i stosów protokołów, elementów sieciowych, mediów transmisyjnych, technologii i topologii sieciowych (I1_W11).

W3 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą protokołów w warstwie sieciowej (IP), łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), oraz w warstwie transportu (TCP, UDP) (I1_W11).

LABORATORIUM

U1 Student potrafi wykorzystać poznane protokoły i algorytmy do realizacji projektów w zakresie technologii sieciowych (I1_U11).

U2 Student potrafi konfigurować protokoły łącza danych i sieci lokalnych (Ethernet), jak również protokoły IPv4 i IPv6, oraz programować aplikacje używające interfejsu socket (I1_U11, I1_U12).

K1 Student jest gotów zrozumieć podstawowe zasady działania współczesnych sieci komputerowych i jest gotów dostosować się do najnowszych technologii w tym zakresie (I1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda
Prowadzący grup: Andrzej Duda
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a84a49732e31043edabdfceb221b092ea%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=944feed6-357e-4ef1-b203-331eb2678732&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Duda
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład


Udział w wykładzie: 20 godz.

Udział w egzaminie: 3 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Razem 46h co odpowiada 3 ECTS


Laboratorium


Udział w laboratorium: 20 godz.

Przygotowanie do laboratorium: 23 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Razem 46h co odpowiada 3 ECTS


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Andrzej Duda
Prowadzący grup: Andrzej Duda, Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

szacunkowy nakład pracy studenta:

udział w wykładzie: 20 godz.,

udział w egzaminie: 3 godz.,

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.,

konsultacje: 2 godz.,

razem 55 h co odpowiada 2 ECTS.


Laboratorium

szacunkowy nakład pracy studenta:

udział w laboratorium: 20 godz.,

przygotowanie do laboratorium: 30 godz.,

samodzielna lektura: 25 godz.,

konsultacje: 2 godz.,

razem 77 h co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)