Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-STAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład I1_W01, I1_W03

ćwiczenia I1_U01, I1_U02, I1_K08

laboratoria I1_U01, I1_U02

Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z klasycznych metod Statystyki Matematycznej. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami statystyki: estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, weryfikacja hipotez.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Student

W1 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i twierdzenia metod probabilistycznych i statystyki matematycznej (I1_W01, I1_W03)

W2 - zna i rozumie modele statystyczne oraz metody ilościowego opisu prostych zjawisk o charakterze probabilistycznym (I1_W01, I1_W03)

Ćwiczenia

Student

U1 - potrafi określić problemy związane z wnioskowaniem statystycznym oraz zidentyfikować obszar ich rozwiązań (I1_U01).

U2 - potrafi stosować wiedzę matematyczną do rozwiązania podstawowych zadań statystyki: estymacji punktowej i przedziałowej i weryfikacji hipotez statystycznych (I1_U02).

K1 - jest gotów do dostrzegania ograniczeń analiz statystycznych i krytycznej ich interpretacji (I1_K08).

Laboratoria

Student

U1 - potrafi określić problemy organizacji badań statystycznych z wykorzystaniem komputera (I1_U01).

U2 - potrafi za pomocą środowiska programistycznego rozwiązać podstawowe zadania statystyczne (I1_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

uczestnictwo w egzaminie - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do egzaminu - 40 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 10 h

uczestnictwo w zaliczeniu - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do zaliczenia - 25 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS

razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

konsultacje z prowadzącym - 2 h

prace domowe - 35 h

przygotowanie do weryfikacji - 20 h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Oleg Tikhonenko
Prowadzący grup: Piotr Śliwka, Oleg Tikhonenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

uczestnictwo w egzaminie - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do egzaminu - 40 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS


Ćwiczenia

Szacunkowy nakład pracy studenta

uczestnictwo w zajęciach - 10 h

uczestnictwo w zaliczeniu - 2 h

konsultacje z prowadzącym - 3 h

przygotowanie do zajęć - 10 h.

przygotowanie do zaliczenia - 25 h

razem 75 h, co odpowiada 3 ECTS

razem 50 h, co odpowiada 2 ECTS


Laboratoria

uczestnictwo w zajęciach - 20 h

konsultacje z prowadzącym - 2 h

prace domowe - 35 h

przygotowanie do weryfikacji - 20 h

razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)