Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Złożoność obliczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-ZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Złożoność obliczeniowa
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: INFORMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: II rok
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2_W01, I2_W11, I2_U01, I2_U06

Wymagania wstępne:

logika, algorytmy i struktury danych, matematyka dyskretna

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw złożoności obliczeniowej: maszyn abstrakcyjnych, modeli obliczeń oraz klas złożoności. Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać i rozumieć konsekwencje praktyczne przynależności problemu np. do klas P lub NP oraz różnic między algorytmem rozwiązującym dane zadanie a algorytmem heurystycznym lub aproksymacyjnym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

W1 - zna i rozumie pojęcia problemów obliczeniowych i decyzyjnych, maszyn abstrakcyjnych, nierozstrzygalności, klas złożoności obliczeniowej oraz ich wzajemnych powiązań (I2_W01, I2_W11),

U1 - potrafi skonstruować maszyny abstrakcyjne dla średnio skomplikowanych problemów decyzyjnych i obliczeniowych, potrafi analizować algorytmy pod kątem złożoności czasowej i pamięciowej, potrafi podać przykłady problemów należących do różnych klas złożoności (I2_U01, I2_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 15 h,

- przygotowanie do weryfikacji 30 h,

- konsultacje z prowadzącym 2 h,

razem 47 h, co odpowiada 2 ECTS.


LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 15 h,

- przygotowanie do weryfikacji 10 h,

- projekt 5 h,

- konsultacje z prowadzącym 1 h,

razem 31 h, co odpowiada 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 10 h,

- przygotowanie do weryfikacji 25 h,

- projekt 10 h,

- konsultacje z prowadzącym 1 h,

razem 76 h, co odpowiada 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska
Prowadzący grup: Dorota Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 10 h,

- przygotowanie do weryfikacji 25 h,

- projekt 10 h,

- konsultacje z prowadzącym 1 h,

razem 76 h, co odpowiada 3 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- przygotowanie do zajęć 10 h,

- przygotowanie do weryfikacji 25 h,

- projekt 10 h,

- konsultacje z prowadzącym 1 h,

razem 76 h, co odpowiada 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)