Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-ZPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_U13 I2_U09

MA2_U15 I2_U09

MA2_K02 I2_K05

MA2_K05 I2_K05

MA2_K06 I2_K05

MA2_W04 MA2_W05 MA2_W06 I2_W02

MA2_W07 I2_W02

MA2_U_U15 MA2_K06 I2_K05

Skrócony opis:

Zakres wykładu:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

2. Karta projektu oraz identyfikacja i weryfikacja wymagań projektu

3. Budowa organizacji realizującej projekt i zarządzanie zespołem projektowym

4. Planowanie zakresu projektu. Budowanie harmonogramu

5. Tworzenie szacunków dla projektu

6. Zarządzanie kosztami projektu

7. Zarządzanie ryzykami w projekcie

8. Zarządzanie zakresem prac

9. Zarządzanie komunikacją

10. Zarządzanie jakością w projekcie

11. Zarządzanie dostawcami

12. Realizacja i kontrola projektu

13. Raportowanie

14. Zamykanie projektu

15. Podsumowanie wykładów „Zarządzanie projektami” – wybrane zagadnienia

Pełny opis:

Spisy tresci poszczególnych wykładów

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

Definicje pojęć: projekt, program, portfel projektów

Powiązania – projekt, program, portfel projektów

Zarządzanie projektami: tendencje, metodyki, cykl życia projektu, perspektywy, organizacja projektu

Przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu projektami

Elementy zarządzania projektami informatycznymi

2. Karta projektu oraz identyfikacja i weryfikacja wymagań projektu

Karta projektu

Dokument definicji projektu

Identyfikacja i weryfikacja wymagań i wyłączeń projektu

Zakres prac projektu

3. Budowa organizacji realizującej projekt i zarządzanie zespołem projektowym

Struktura organizacyjna i struktura projektowa

Role w projekcie

Zespół projektu

Statut zespołu

Konflikt w zespole

Przywództwo w projekcie

4. Planowanie zakresu projektu. Budowanie harmonogramu

Opracowanie struktury podziału pracy (WBS)

Tworzenie harmonogramu

5. Tworzenie szacunków dla projektu

Zarządzanie kosztami projektu

Definicja, założenia, podstawowe pojęcia szacowania

Szacowanie kosztów projektu

Techniki i metody szacowania

Podsumowanie

6. Zarządzanie kosztami projektu

Kontrola i zarządzanie kosztami

Zarządzanie wartoscia wypracowaną

Zalety metody zarządzania wartością wypracowaną

Metoda wartości wypracowanej – podstawowe zasady

7. Zarządzanie ryzykami w projekcie

Ryzyko projektowe

Proces zarządzania ryzykiem

Komitet Sterujący i praktyka w zarządzaniu ryzykiem

Zasady zarządzania ryzykiem dla „zajętych” kierowników projektów

8. Zarządzanie zakresem prac

Definicja i źródła zmiany

Zarządzanie zmianami

Komitet Kontroli Zmian

Najważniejsze wnioski dotyczące zarządzania zmianami

9. Zarządzanie komunikacją

Zarządzanie komunikacją w projektach

Minimalna zawartość Planu Komunikacji

Przykład i omówienie Planu Zarządzania Komunikacją

Spotkanie otwierające projekt

10. Zarządzanie jakością w projekcie

Co to jest jakość?

Zarządzanie jakością

Przegląd projektu

Kontrola jakości

Podsumowanie

11. Zarządzanie dostawcami

Rozpoznanie potrzeby korzystania z podwykonawstwa w projektach

Zarządzanie dostawcami – definicja i proces

Kontrakt

Specyfikacja zakresu prac

Schematy płatności

Role w zarządzaniu dostawcami

Wskazówki i porady

Podsumowanie

12. Realizacja i kontrola projektu

Działania w procesach realizacji i kontroli

Etapy kontroli projektu

Plan projektu

Książka kontrolna projektu

Wytyczne dotyczące kontroli projektu

Najważniejsze wnioski

13. Raportowanie

Definicja sprawozdawczości

Elementy i cele raportowania

Przepływ informacji i jego częstotliwość

Podsumowanie

14. Zamykanie projektu

Omówienie działań wykonywanych w fazie zamykania

Omówienie ważnych elementów i obszarów zamykania projektu

Spotkania kończące projekt

Lessons learned (wnioski z projektu) – przykład prezentacji

Podsumowanie

15. Podsumowanie wykładów „Zarządzanie projektami” – wybrane zagadnienia

Kierownik projektu i jego umiejętności

Doskonalenie zarządzania projektami

PM Progress Maturity Guide (Schemat dojrzałości procesów zarządzania projektami)

Biuro Zarządzania Projektami

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posługuje się w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym metodami stosowanymi w zarządzaniu projektami

Inicjuje rozój swoich zainteresowań, także nawiązując kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie

Dąży do głębszego zrozumienia tematu poprzez stawianie sobie pytań

Chętnie podejmuje się tłumaczenia laikom zagadnień zarządzania projektami

Zdolny d wyszukiwania informacji na temat zarządzania projektami, także w językach obcych

Formułuje najistotniejsze pojęcia, metody oraz stwierdzenia i ich dowody z teorii zarządzania projektami, rozumie pojawiające się zagadnienia

Wymienia najważniejsze zastosowania technik z teorii zarządzania projektami w innych dziedzinach

Porządkuje własne zainteresowania związane z technikami zarządzania projektami i stara się je rozwijać

Dba o dokładne zrozumienie prezentowanych tematów z zakresu zarządzania projektami np. poprzez odpowiednie zadawanie pytań oraz korzystanie z literatury polsko i obcojęzycznej

Ma świadomość potrzeby rozpowszechniania znaczących wyników z zakresu zarządzania projektami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kurzydłowska
Prowadzący grup: Anna Kurzydłowska, Adrian Sieczka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b4bdbaa814648708c7f3d1c308b9f32%40thread.tacv2/conversations?groupId=505b573a-06cd-48e1-8f23-2563e44952a7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Cytowski, Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Jerzy Cytowski, Anna Kurzydłowska, Adrian Sieczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)