Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nature-Inspired Algorithms

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nature-Inspired Algorithms
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WYKŁADY:

MA2_W04, MA2_W05, MA2_W06, MA2_W07, MA2_W16


LABORATORIUM:

MA2_U13, MA2_U14, MA2_U15, MA2_U21, MA2_U24; MA2_K02, MA2_K08

Wymagania wstępne:

wymagana podstawowa wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa oraz umiejętność programowania w dowolnym języku.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o budowie i działaniu różnych metod optymalizacji heurystycznej, w tym także tych inspirowanych mechanizmami istniejącymi w Naturze oraz praktycznych umiejętności korzystania z tych metod. Metody te znajdują suboptymalne rozwiązania problemów obliczeniowo złożonych, tzw. problemów NP-trudnych. Metody opierają się na pojedynczym rozwiązaniu (wyszukiwanie lokalne, symulowane wyżarzanie, tabu) i podejściu populacyjnym (algorytmy ewolucyjne, optymalizacja roju: roje cząstek i algorytmy mrówek). Dla każdej z metod prezentowane są i omawiane ich teoria oraz pseudokody. Prezentowane są również metody optymalizacji wielokryterialnej. Od studentów oczekuje się znajomości co najmniej jednego języka programowania komputerowego. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci opracowują programy komputerowe ilustrujące kolejne zagadnienia prezentowane na wykładzie oraz sprawdzają je i ich skuteczność na klasycznych zestawach porównawczych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student

W1-zna techniki optymalizacji bazujące na mechanizmach natury, ich teorię i zastosowania w wybranych dziedzinach (MA2_W04, MA2_W05, MA2_W06, MA2_W07, MA2_W16)

LABORATORIUM

Student

U1-stosuje zaawansowane narzędzia i metody informatyczne bazujące na metodach i technikach inspirowanych naturą w wybranej dziedzinie (MA2_U13, MA2_U14, MA2_U15, MA2_U21, MA2_U24)

K1-jest gotowy do systematycznej pracy w projekcie (MA2_K02, MA2_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Seredyński
Prowadzący grup: Franciszek Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

szacunkowy nakład pracy studenta - wykład:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 27 godz

przygotowanie do weryfikacji 25 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)


szacunkowy nakład pracy studenta - laboratorium:

uczestnictwo w zajęciach 30 godz

przygotowanie do zajęć 40 godz

przygotowanie do weryfikacji 12 godz

konsultacje z prowadzącym 3 godz

Razem: 85 godz (3 ECTS)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)