Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pracy z uczniem zdolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-MPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z uczniem zdolnym
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_K01, MA1_K07

MA1_W01, MA1_W04

Skrócony opis:

Przedmiot ma za cel przygotować studentów - przyszłych nauczycieli matematyki do pracy z uczniem zdolnym.

Pełny opis:

Przedmiot ma za cel przygotować studentów - przyszłych nauczycieli matematyki do pracy z uczniem zdolnym. Na wykładzie i ćwiczeniach będą omawiane tematy zajęć na kółka matematyczne, rozwiązywane zadania konkursowe i olimpijskie.

Literatura:

1. H. Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych.

2. Kurlyandchik, Matematyka elementarna.

3. M. Bryński, zadania z olmpiad matematycznych.

4. H. Pawłowski, zadania matematyczne dla olimpijczyków.

5. Prasołow, Planimetria.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

formułuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia z tematyki związanej z pracą z uczniem uzdolnionym matematycznie oraz jej zastosowaniami

dba o zrozumienie tematów i pogłębienie zdobytej wiedzy o pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

zdolny do wyrażenia własnego zdania na tematy pojawiające się w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

konstruowanie zadań konkursowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe 40 pkt

Egzamin pisemny 60 pkt.

45 pkt -dostateczny,

55 pkt. dostateczny plus

65 pkt dobry

75 pkt dobry plus

85 pkt b. dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)