Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01, MA1_W03,MA1_W04, MA1_W05,MA1_W08;

MA1_U09, MA1_U11,MA1_U30, MA1_U31,MA1_U32, MA1_U33,MA1_U34, MA1_U35,MA1_U36;

MA1_K02;

Wymagania wstępne:

Znajomość: analizy matematycznej I, algebry z geometrią I, rachunku prawdopodobieństwa I.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw statystyki matematycznej oraz wnioskowania statystycznego. W ramach wykładu studenci opanowują wiedzę dotyczącą założeń i konstrukcji modeli statystycznych oraz ich roli we wnioskowaniu statystycznym.

W ramach ćwiczeń i laboratorium studenci opanowują metody praktycznego zastosowania modeli statystycznych w innych dziedzinach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W ramach wykładu student:

W1. Ma wiedzę odnośnie do miejsca statystyki w matematyce i jej zastosowań (MA1_W01).

W2. Ma wiedzę odnośnie do budowy oraz analizy prostych modeli matematyczno-statystycznych w oparciu o podstawowe teorie matematyczne oraz ich zastosowań w innych dziedzinach nauk (MA1_W03).

W3. Zna podstawowe twierdzenia statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W04).

W4. Zna przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia statystyczne (MA1_W05).

W5. Zna podstawy technik obliczeniowych w obszarze statystyki opisowej i matematycznej (MA1_W08).

W ramach ćwiczeń oraz laboratorium student:

U1. potrafi przyporządkować właściwe funkcje wraz z ich własnościami do zagadnień statystycznych (MA1_U09);

U2. potrafi interpretować oraz stosować ilościowe i graficzne metody prezentacji danych oraz ich współzależności (MA1_U11);

U3. potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego oraz posługuje się pojęciami przestrzeni probabilistycznej i statystycznej (MA1_U30);

U4. zna praktyczne zastosowania podstawowych (dyskretnych oraz ciągłych) rozkładów prawdopodobieństwa (MA1_U31);

U5. potrafi zastosować wzory na p-stwo całkowite oraz Bayesa (MA1_U32);

U6. potrafi oszacować parametry rozkładów parametrycznych, również z wykorzystaniem CLT (MA1_U33);

U7. umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi (MA1_U34);

U8. umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (MA1_U35);

U9. potrafi mówić o zagadnieniach statystycznych zrozumiałym językiem (MA1_U36)

oraz

K1. jest przygotowany do formułowania pytań służących pogłębieniu szerszego zrozumienia rozwiązywanego problemu (MA1_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 5h

- egzamin: 2h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 5h

- samodzielna lektura: 4h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.


Ćwiczenia - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 5h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- prace domowe: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 50h równoważne 2 ECTS.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Śliwka
Prowadzący grup: Piotr Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 5h

- konsultacje z prowadzącym: 3h

- przygotowanie do egzaminu: 15h

- samodzielna lektura: 5h

- egzamin: 2h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 30h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 5h

- samodzielna lektura: 4h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 60h równoważne 2 ECTS.


Ćwiczenia - szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowanie do zajęć: 15h

- konsultacje z prowadzącym: 4h

- samodzielna lektura: 5h

- przygotowanie do zaliczenia: 5h

- prace domowe: 5h

- zaliczenie zajęć: 1h


czyli 50h równoważne 2 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)