Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E2-PPDN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

B1.W1

B1.W3

B1.W4

B1.W5

B1.U2

B1.U5

B1.U7

B1.K1

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie podstawowych umiejętności z zakresu psychologii określonych w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci zapoznają się z elementarnymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem psychologii w praktyce zawodu nauczyciela. Ideą przedmiotu jest ukazanie specyfiki myślenia psychologicznego. Program nauczania psychologii ma na celu dostarczenie studentom takich informacji i umiejętności, które pozwolą im lepiej działać, rozumieć siebie i innych, lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi pracy zawodowej.

Liczba godzin potrzebnych do zrealizowania przedmiotu

zorganizowane - 30 godz.

praca własna - 20 godz.

Pełny opis:

Treści programowe:

Psychologia jako nauka, metody badań psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka (podejście psychodynamiczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, pozytywne)

Biologiczne mechanizmy zachowania.

Charakter, osobowość, temperament i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Emocje. Wpływ czynników emocjonalnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Motywacja. Wpływ czynników motywacyjnych na prawidłowe funkcjonowanie człowieka.

Aktywność poznawcza w funkcjonowaniu człowieka. Czynniki determinujące procesy percepcyjne.

Aktywność społeczna w funkcjonowaniu człowieka.

Postawa i teorie jej zmiany.

Uczenie się jako aktywne przetwarzanie informacji.

Czynniki rozwoju człowieka.

Podstawy psychopatologii dla nauczycieli.

Znaczenie inteligencji w procesie uczenia się.

Krytyczne myślenie w pracy nauczyciela.

Warunki niezbędne w procesie rozwiązywanie problemów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (red.) (2005). Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Augustynek, A. (2018). Wprowadzenie do psychologii. Difin.

Mika, S. (2007). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pasternak, J., Perenc, L., Radochoński, M. (2017). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Madalińska-Michalak, J., Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student definiuje terminy z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej.

Student omawia wybrane teorie psychologiczne.

Student wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych warunkujące efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela.

UMIEJĘTNOŚCI

Student interpretuje zachowania i procesy psychiczne, proponuje rozwiązania konkretnych problemów.

Student wskazuje rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu psychicznym człowieka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności dotyczących mechanizmy funkcjonowania człowieka.

Student dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się oraz samorealizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

• Udział w wykładach (zapoznanie się z treścią kursu poprzez logowanie się na platformie)

• Wykonanie wszystkich testów

15 testów x 5 pytań po 5 punktów = 75 punktów

Brak oceny, próg zaliczenia 51%, czyli od 38 punktów

• Zaliczenie testu końcowego

Kryteria oceny testu końcowego

0%-50% (0-14 poprawnych odpowiedzi w teście) niedostateczny (2,0)

51%-60% (15-18 poprawnych odpowiedzi w teście) dostateczny (3,0)

61%-70% (19-21 poprawnych odpowiedzi w teście) dostateczny plus (3,5)

71%-80% (22-24 poprawnych odpowiedzi w teście) dobry (4,0)

81%-90% (25-27 poprawnych odpowiedzi w teście) dobry plus (4,5)

91%-100% (28-30 poprawnych odpowiedzi w teście) bardzo dobry (5,0)

WIEDZA

Ocena dostateczny (3,0) – student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, wybranych teorii psychologicznych, mechanizmów funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań)

Ocena dostateczny plus (3,5) – student posiada elementarną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, wybranych teorii psychologicznych, mechanizmów funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań)

Ocena dobry (4,0) – student posiada wiedzę na poziomie dobrym z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, wybranych teorii psychologicznych, mechanizmów funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań)

Ocena dobry plus (4,5) – student posiada wiedzę na poziomie dobrym z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, wybranych teorii psychologicznych, mechanizmów funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań)

Ocena bardzo dobry (5,0) – student posiada wiedzę na poziomie bardzo dobrym z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, wybranych teorii psychologicznych, mechanizmów funkcjonowania jednostki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań)

UMIEJĘTNOŚCI

Ocena dostateczny (3,0) – student potrafi w stopniu dostatecznym interpretować zachowania i procesy psychiczne, zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu człowieka

Ocena dostateczny plus (3,5) – student potrafi w stopniu dostatecznym interpretować zachowania i procesy psychiczne, zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu człowieka

Ocena dobry (4,0) – student potrafi w stopniu dobrym interpretować zachowania i procesy psychiczne, zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu człowieka

Ocena dobry plus (4,5) – student potrafi w stopniu dobrym interpretować zachowania i procesy psychiczne, zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu człowieka

Ocena bardzo dobry (5,0) – student prawie zawsze właściwie potrafi interpretować zachowania i procesy psychiczne, zaproponować rozwiązania konkretnych problemów i wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w funkcjonowaniu człowieka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ocena dostateczny (3,0) – student w stopniu wykazującym podstawową świadomość ocenia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się

Ocena dostateczny plus (3,5) – student w stopniu wykazującym podstawową świadomość ocenia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się

Ocena dobry (4,0) – student w stopniu wykazującym średnią świadomość ocenia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się

Ocena dobry plus (4,5) – student w stopniu wykazującym średnią świadomość ocenia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się

Ocena bardzo dobry (5,0) – student w stopniu wykazującym wysoką świadomość ocenia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz dostrzega potrzebę stałego doskonalenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis przedmiotu podany jest w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gerrig, R., Zimbardo, P. G. (2021). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pilecka, W., Rudkowska, G., Wrona, L. (red.) (2005). Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Rolls, G. (2011). Najciekawsze przypadki w psychologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Augustynek, A. (2018). Wprowadzenie do psychologii. Difin.

Eysenck, M & H (1998). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują. Gdańsk: Gdańskie Wydawictwo Psychologiczne.

Mietzel, G. (2003). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP.

Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Mika, S. (2007). Psychologia społeczna dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pasternak, J., Perenc, L., Radochoński, M. (2017). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Madalińska-Michalak, J., Góralska, R. (2012). Kompetencje emocjonalne nauczyciela. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2. Motywacja i uczenie się. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, W. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3. Struktura i funkcje świadomości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)