Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - semestr letni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-SEM_L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - semestr letni
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: III rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_K01

MA1_K02

MA1_K03

MA1_K04

MA1_K06

MA1_K07

MA1_U36

MA1_W01

Wymagania wstępne:

Przedmioty z pierwszych 5-ciu semestrów studiów.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy związane z przygotowaniem merytorycznym prac licencjackich, przygotowania do egzaminu dyplomowego i tematy uzupełniające wiedzę uczestników.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

e1 - zna i rozumie podstawowe twierdzenia z zakresu podstawowych działów matematyki (MA1_W01);

e2 - potrafi stosować podstawowe twierdzenia z zakresu podstawowych działów matematyki w typowych sytuacjach (MA1_W01, MA1_K02);

e3 - potrafi przygotować prezentację zadanego tematu z zakresu podstawowych działów matematyki, wybierając odpowiednią literaturę (MA1_K01, MA1_K05, MA1_K06, MA1_U36);

e4 - potrafi podjąć dyskusje matematyczną, umie zadawać pytania służące poglębieniu rozumienia danego tematu matematycznego (MA1_K02, MA1_K01, MA1_K07);

e5 - potrafi przedstawić w sposób spójny, logiczny i zrozumiały zagadnienia opracowywane w ramach pracy licencjackiej / przygotowania do egzaminu dyplomowego (MA1_U36, MA1_K03, MA1_K04).

--- programowe efekty uczenia ---

MA1_K01 jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia;

MA1_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;

MA1_K03 jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter;

MA1_K04 jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie;

MA1_K05 jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej;

MA1_K06 jest przygotowany do samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także w językach obcych;

MA1_K07 jest gotów wyrażać opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych;

MA1_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem;

MA1_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów uczenia się obowiązują następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

- osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć): ocena 5,

- osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4+,

- osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 4,

- osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3+,

- osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny: ocena 3,

- nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją: ocena 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli, Hubert Grzebuła
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Hubert Grzebuła, Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach 30 h

określenie podstawowej tematyki i literatury pracy licencjackiej 15 h

przygotowanie referatu dot. tematów dyplomowych 15h

przygotowanie do kolokwium końcowego 30 h

konsultacje 10 h


razem ok. 100 h, czyli 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Grzebuła, Bożena Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)