Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie - semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-SEM_Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - semestr zimowy
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: III rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_K01

MA1_K02

MA1_K03

MA1_K04

MA1_K06

MA1_K07

MA1_U36

MA1_W01


Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności dotyczące przedmiotów 1 i 2ego roku studiów na kierunku matematyka. Wybór tematu i promotora pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich oraz na tematy ogólno-matematyczne.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy ogólne związane z wybranymi zagadnieniami matematycznymi, rozszerzającymi i pogłębiającymi wiedzę uczestników, oraz na tematy związane z przygotowaniem merytorycznym prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

e1 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (MA1_W01),

e2 - przedstawia zagadnienia matematyczne składające się z definicji, lematów, twierdzeń, dowodów; wyjaśnia powiązania pomiędzy nimi (MA1_W01, MA1_K01),

e3 - dobiera przykłady i kontrprzykłady (MA1_W01, MA1_K01) ,

e4 - przeprowadza poprawny dowód matematyczny (MA1_W01, MA1_K01),

e5 - analizuje konieczność założeń wybranych twierdzeń (MA1_W01, MA1_K01),

e6 - dobiera treści potrzebne do przedstawienia zadanego zagadnienia i odpowiednie źródła literaturowe (MA1_K06),

e7 - identyfikuje ograniczenia własnej wiedzy, podejmuje

samokształcenie (MA1_K01, MA1_K04),

e8 - formułuje pytania, służące pogłębieniu zrozumienia prezentacji własnej oraz innej osoby, odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (MA1_K02, MA1_K07),

e9 - podejmuje systematyczną pracę nad projektem, jakim jest praca dyplomowa i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (MA1_K03, MA1_K04),

e10 - mówi o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym językiem, rozumie sens używanych pojęć (MA1_K05, MA1_U36).

--- programowe efekty uczenia ---

MA1_K01 jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia;

MA1_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;

MA1_K03 jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter;

MA1_K04 jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie;

MA1_K05 jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej;

MA1_K06 jest przygotowany do samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także w językach obcych;

MA1_K07 jest gotów wyrażać opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych;

MA1_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem;

MA1_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny dokonuje prowadzacy seminarium na podstawie:

- prezentacji ustnych i pisemnych,

- odpowiedzi ustnej,

- udziału w dyskusji,

- testu / kolokwium końcowego.

Na ocenę bdb: osiąga wszystkie ww efekty kształcenia.

Na ocenę db: osiąga co najmniej 7 ww efektów kształcenia w stopniu bardzo dobrym lub więcej w stopniu zadowalającym,

Na ocenę dost: osiąga co najmniej 5 ww efektów kształcenia w stopniu co najmniej dobrym lub co najmniej 7 w stopniu zadowalającym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f86a4d58f75436f81d94ab187fe64aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=7975a7a3-0ecd-45a6-a8ab-bbe985e5a964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Uczestnicy przedstawią referaty na tematy ogólne i na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich.

Literatura:

Podstawowa:

P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa UW 2011

S. Budiansky, Wojna szyfrów, Prószyński i s-ka 2017

Inna

wybrana przez uczestników i / lub promotorów prac licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Uczestnicy przedstawią referaty na tematy ogólne i na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich.

Literatura:

Podstawowa:

P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa UW 2011

Inna

wybrana przez uczestników i / lub promotorów prac licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Hubert Grzebuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach 30 h

określenie podstaowej tematyki i literatury parcy licencjackiej 15 h

przygotowanie referatu dot. tematów dyplomowych 15h

przygotowanie do kolokwium końcowego 30 h

konsultacje 10 h


razem ok. 100 h, czyli 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hubert Grzebuła, Bożena Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach 30 h

określenie podstaowej tematyki i literatury parcy licencjackiej 15 h

przygotowanie referatu dot. tematów dyplomowych 15h

przygotowanie do kolokwium końcowego 30 h

konsultacje 10 h


razem ok. 100 h, czyli 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)