Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-ALG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W02; MA1_W03; MA1_W04; MA1_U01; MA1_U05; MA1_U17

Wymagania wstępne:

Zaliczone wykłady z algebry liniowej i z logiki z teorią mnogości

Pełny opis:

Cele przedmiotu: przedstawić teorię dotyczącą podstawowych pojęć z teorii grup, pojęcie ciała i pierścienia.

Treści merytoryczne: w czasie wykładu omówimy następujące zagadnienia: grupy, podgrupy, homomorfizmy i izomorfizmy, dzielniki normalne, twierdzenie Lagrange'a, grupy ilorazowe, grupy cykliczne, skończone grupy abelowe,grupy rozwiązalne, grupy przekształceń, grupy permutacji, twierdzenie Cauchy, twierdzenie Cayleya, ciało, podciało, pierścień, podpierścień.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami algebry.

Od studentów po zaliczeniu przedmiotu oczekujemy znajomości

podstawowych pojęć i umiejętności rozwiązywania typowych

zadań.

1. Zna i rozumie podstawowe twierdzenia z z teorii grup, pierscieni i cial i objaśnia ich znaczenie (MA1_W02, MA1_W04)

2. Potrafi formulowac definicje i twierdzenia z ww zakresu. (MA1_U01)

3. Potrafi konstruowac nowe struktury algebraiczne. (MA1_U05)

4. Rozpoznaje struktury algebraiczne w roznych dzialach matematyki. (MA1_W03, MA1_U017)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weiss
Prowadzący grup: Tomasz Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wyklad 3 ects

30 godz. wyklad

10 godz.udzial w konsultacjach

20 godz.przygotowanie do wykladu

15 godz.przygotowanie do egzaminu


cwiczenia 3 ects

30 godz. cwiczenia

10 godz.udzial w konsultacjach

20 godz.prace domowe

15 godz.przygotowanie do kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weiss
Prowadzący grup: Tomasz Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wyklad 3 ects

30 godz. wyklad

10 godz.udzial w konsultacjach

20 godz.przygotowanie do wykladu

15 godz.przygotowanie do egzaminu


cwiczenia 3 ects

30 godz. cwiczenia

10 godz.udzial w konsultacjach

20 godz.prace domowe

15 godz.przygotowanie do kolokwium

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)