Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logiki i teorii mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-ELT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki i teorii mnogości
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład I1_W01 ćwiczenia I1_U02

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu logiki i teorii mnogości, teorii relacji i równoliczności. . Na zajęciach studenci zapoznają się z pojęciem tautologii, działaniach na zbiorach, pojęciem mocy zbioru. Nabywają umiejętności badaniem prawdziwości zdań logicznych, poprawności wnioskowania, określania mocy zbiorów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład W1 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości, teorie relacji i równoliczności zbiorów.

ćwiczenia U1 - student potrafi używać podstawowych pojęć i twierdzeń teorii mnogości i logiki klasycznej do rozwiązywania typowych zadań i przeprowadzania prostych dowodów.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Uczestnictwo w zajęciach -20 godzin

przygotowanie do egzaminu -30 godzin

samodzielna lektura 22 godziny

udział w egzaminie 3 godziny

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

ćwiczenia

Uczestnictwo w zajęciach -20 godzin

przygotowanie do zajęć -30 godzin

samodzielna lektura 22 godziny

przygotowanie do egzaminu 22 godziny

zaliczenie zajęć 6 godziny

razem 100 godzin, co odpowiada 4 ECTS


20 godzin - 4 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 20 godzin więcej informacji
Wykład 2, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Sidz
Prowadzący grup: Leszek Sidz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład

Uczestnictwo w zajęciach -20 godzin

przygotowanie do egzaminu -30 godzin

samodzielna lektura 22 godziny

udział w egzaminie 3 godziny

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

ćwiczenia

Uczestnictwo w zajęciach -20 godzin

przygotowanie do zajęć -30 godzin

samodzielna lektura 22 godziny

przygotowanie do egzaminu 22 godziny

zaliczenie zajęć 6 godziny

razem 100 godzin, co odpowiada 4 ECTS


20 godzin - 4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)