Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie strukturalne w C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-PSC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie strukturalne w C
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39683
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

MA1_W08


Laboratoria

MA1_U25, 26, 27

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw programowania strukturalnego. Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi konstrukcjami języka C oraz pojęciami używanymi w językach programowania. Nabywają umiejętność pisania prostych algorytmów, uruchamiania i testowania prostych programów. Nauczą się również właściwego stylu programowania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD

Student:

W1 - zna składnię oraz semantykę podstawowych instrukcji w języku C, zna i rozpoznaje podstawowe pojęcia związane z językiem programowania (m.in. typ, zasięg, czas życia) (MA1_W08),

W2 - zna i rozumie paradygmat programowania strukturalnego: podział programu na hierarchiczny układ bloków (MA1_W08),

W3 - zna i rozumie konstrukcje prostych algorytmów (MA1_W08).

LABORATORIA

Student

U1 - stosuje właściwe nazewnictwo zmiennych, estetykę tekstową, komentarze, używa stałych (MA1_U25),

U2 - potrafi posługiwać się przyswojoną wiedzą w samodzielnej pracy nad tworzeniem programów w języku C (MA1_U26).

U3 - potrafi tworzyć, uruchamiać i testować proste programy zapisane w języku C (MA1_U27)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: Marek Fałda, Krzysztof Krakowski, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: Jan Kanturski, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium 2, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Steingartner
Prowadzący grup: Jan Kanturski, William Steingartner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

- uczestnictwo w egzaminie 2 h,

- konsultacje z prowadzącym 3 h,

-przygotowanie do zajęć 20 h,

-przygotowanie do egzaminu 45 h,

razem 100 h, co odpowiada 4 ECTS


LABORATORIA

Szacunkowy nakład pracy studenta:

- uczestnictwo w zajęciach 30 h,

-konsultacje z prowadzącym 2 h,

-prace domowe 35 h,

-przygotowanie do weryfikacji 35 h,

razem 102 h, co odpowiada 4 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)