Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-S1-E5-EF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy filozofii
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Przedmiot filozofii. Powstanie filozofii. Podstawowe działy filozofii.

Epoki filozofii europejskiej.

2. Filozofia starożytna. Okresy filozofii starożytnej. Najważniejsi przedstawiciele poszczególnych okresów: Tales, Heraklit, Demokryt,

Pitagoras, Sokrates, Platon.

3. Filozofia Arystotelesa, stoicy, epikurejczycy, sceptycy.

4. Filozofia średniowieczna. Scholastyka i mistyka średniowieczna. Najważniejsi przedstawiciele filozofii średniowiecznej: św. Anzelm,

św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot, Ockham.

5. Filozofia nowożytna. Galileusz i filozofia Kartezjusza.

Systemy Spinozy i Leibniza.

6. Filozofia Oświecenie

7. Filozofia krytyczna Immanuela Kanta.: teoria poznania i etyka.

8. Filozofia pozytywistyczna. Wczesne wątki pozytywistyczne w Średniowieczu i w Oświeceniu. Pierwszy pozytywizm:August Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer.

Drugi pozytywizm: R. Avenarirus i E. Mach. Empiryzm logiczny i jego przedstawiciele.

9. Fenomenologia i egzystencjalizm. Przedstawiciele fenomenologii:E. Husserl, Maurice Merelau Ponty, R. Ingarden. Filozofia egzystencjalna: M. Heidegger, J.P. Sartre, A. Camus, K. Jaspers.

10. Filozofia analityczna. Pojęcie filozofii analitycznej i główni jej przedstawiciele.

11. Wybrane problemy ontologii. Pojęcie materii, czasu i przestrzeni. Umysł a ciało. Determinizm a wolna wola.

12. Etyka opisowa a normatywna. Wypowiedzi oceniające a normy. W jaki sposób poznajemy wartość etyczną danego czynu. Utylitaryzm. Etyka chrześcijańska i etyka niezależna.

13. Filozofia nauki. Teorie naukowe i nienaukowe. pojęcia fikcyjne. Uzasadnianie twierdzeń. przewidywanie zjawisk a ich wyjaśnianie.

14. Filozofia polityki. przedmiot filozofii polityki. Poglądy polityczne: Platona, Hobbesa, Locka, Milla oraz Marksa. Współczesne teorie polityki.

Literatura:

1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.

2. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, II, III

3. Jan Hartman, Wstęp do filozofii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz ich rys historyczny.

Student m wiedzę na temat poszczególnych epok filozofii.

Potrafi ustosunkować się do poglądów głównych filozofów z poszczególnych epok i potrafi znaleźć współczesne odpowiedniki tych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę 2: Student nie zna podstawowych zagadnień filozoficznych i nie zna przedstawicieli głównych epok filozoficznych.

na ocenę 3: Student w dostatecznym stopniu zna podstawowe problemy filozoficzne oraz umie wymienić przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych.

na ocenę 4: student zna dobrze podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz potrafi wymienić przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych.

na ocenę 5: Student bardzo dobrze orientuje się w podstawowych zagadnieniach filozoficznych oraz potrafi wymienić przedstawicieli poszczególnych okresów w dziejach myśli filozoficznej oraz przedstawicieli poszczególnych kierunków filozoficznych oraz potrafi wskazać współczesne ich odpowiedniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Omyła
Prowadzący grup: Mieczysław Omyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)