Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do topologii i jej zastosowań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-WDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do topologii i jej zastosowań
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W02, 03, 04, 05

MA1_U01, 06, 07, 17, 23, 24

Wymagania wstępne:

Analiza I, Logika i teoria mnogości.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć:

Określić ciężar i gęstość przestrzeni.

Zbadać ciągłość funkcji.

Określić, czy dane przestrzenie są homeomorficzne.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zupełna.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zwarta.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest spójna.

Pełny opis:

1.Granica, zbieżność ciągu. Ciąg Cauchy'ego.

2. Metryka, przestrzeń metryczna, zbiór otwarty, domknięty. Topologia.

3.Baza przestrzeni topologicznej. Domknięcie i wnętrze zbioru.

4.Zbiór gęsty. Ośrodkowość, I i II aksjomat przeliczalności.

5. Przekształcenie ciągłe, homeomorfizm. Iloczyn kartezjański przestrzeni.

6. Zupełność.Twierdzenie Cantora,

7. Twierdzenie Baire'a.

8.Przestrzeń całkowicie ograniczona.

9. Zwartość.

10.Spójność. Składowa przestrzeni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Engelking, K.Sieklucki, Geometria i topologia, część I i II Topologia, PWN, Warszawa 1980.

2. W. Kulpa, Topologia a ekonomia,

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii,

PWN, Warszawa 1972.

2. B. Węglorz, Topologia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w topologii, a także istotność założeń

Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć topologii do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w ekonomii.

Zna podstawowe twierdzenia topologii.

Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia topologii jak i dowodzące istotności założeń w twierdzeniach.

Ćwiczenia:

Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania topologiczne, formułować twierdzenia i definicje.

Posługuje się językiem teorii mnogości w dowodzeniu własności związanych z funkcjami kardynalnymi przestrzeni topologicznych.

Potrafi zbadać ciężar, gęstość i charakter przestrzeni.

Dostrzega obecność struktur algebraicznych w przestrzeniach liniowo -topologicznych.

Rozpoznaje i określa najważniejsze własności topologiczne podzbiorów

przestrzeni euklidesowej i przestrzeni metrycznych.

Umie wykorzystywać własności topologiczne zbiorów i funkcji do rozwiązywania zadań o charakterze jakościowym.

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Turzański
Prowadzący grup: Marian Turzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Turzański
Prowadzący grup: Marian Turzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Waśko
Prowadzący grup: Lidia Waśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach 20h,

egzamin 2h,

przygotowanie do egzaminu 5h,

samodzielne lektura 25h,

przygotowanie do zajęć 20h,

prace domowe 3h.

Razem 75 godz co daje 3 punkty ECTS

ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach 20h,

przygotowanie do zajęć 30h,

prace domowe 25h.

Razem 75 godz co daje 3 punkty ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć:

Określić ciężar i gęstość przestrzeni.

Zbadać ciągłość funkcji.

Określić, czy dane przestrzenie są homeomorficzne.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zupełna.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zwarta.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest spójna.

Pełny opis:

1.Granica, zbieżność ciągu. Ciąg Cauchy'ego.

2. Metryka, przestrzeń metryczna, zbiór otwarty, domknięty. Topologia.

3.Baza przestrzeni topologicznej. Domknięcie i wnętrze zbioru.

4.Zbiór gęsty. Ośrodkowość, I i II aksjomat przeliczalności.

5. Przekształcenie ciągłe, homeomorfizm. Iloczyn kartezjański przestrzeni.

6. Zupełność.Twierdzenie Cantora,

7. Twierdzenie Baire'a.

8.Przestrzeń całkowicie ograniczona.

9. Zwartość.

10.Spójność. Składowa przestrzeni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Engelking, K.Sieklucki, Geometria i topologia, część I i II Topologia, PWN, Warszawa 1980.

2. W. Kulpa, Topologia a ekonomia,

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii,

PWN, Warszawa 1972.

2. B. Węglorz, Topologia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

Litertura podstawowa.:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach 20h,

egzamin 2h,

przygotowanie do egzaminu 5h,

samodzielne lektura 25h,

przygotowanie do zajęć 20h,

prace domowe 3h.

Razem 75 godz co daje 3 punkty ECTS

ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach 20h,

przygotowanie do zajęć 30h,

prace domowe 25h.

Razem 75 godz co daje 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu nauczyć:

Określić ciężar i gęstość przestrzeni.

Zbadać ciągłość funkcji.

Określić, czy dane przestrzenie są homeomorficzne.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zupełna.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest zwarta.

Zbadać, czy dana przestrzeń jest spójna.

Pełny opis:

1.Granica, zbieżność ciągu. Ciąg Cauchy'ego.

2. Metryka, przestrzeń metryczna, zbiór otwarty, domknięty. Topologia.

3.Baza przestrzeni topologicznej. Domknięcie i wnętrze zbioru.

4.Zbiór gęsty. Ośrodkowość, I i II aksjomat przeliczalności.

5. Przekształcenie ciągłe, homeomorfizm. Iloczyn kartezjański przestrzeni.

6. Zupełność.Twierdzenie Cantora,

7. Twierdzenie Baire'a.

8.Przestrzeń całkowicie ograniczona.

9. Zwartość.

10.Spójność. Składowa przestrzeni.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Engelking, K.Sieklucki, Geometria i topologia, część I i II Topologia, PWN, Warszawa 1980.

2. W. Kulpa, Topologia a ekonomia,

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Kuratowski, Wstęp do teorii mnogości i topologii,

PWN, Warszawa 1972.

2. B. Węglorz, Topologia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017.

Litertura podstawowa.:

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)