Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I Pracownia fizyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-NS-212
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: I Pracownia fizyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kierunek fizyka:

FIZ1_W04; FIZ1_W06; FIZ1_W08; FIZ1_U02; FIZ1_U06; FIZ1_U07; FIZ1_U09; FIZ1_U10; FIZ1_U11; FIZ1_U13; FIZ1_U16; FIZ1_K03; FIZ1_K04; FIZ1_K08; FIZ1_K09


Kierunek chemia:

CH1_W02; CH1_U01; CH1_U04; CH1_U06; CH1_U09; CH1_U10; CH1_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu:

Umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów mających na celu wyznaczenie żądanej wielkości fizycznej. Umiejętność opracowania wyników eksperymentu.

Wymagania wstępne:

Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu. Wiadomości dotyczące konkretnego wykonywanego ćwiczenia.

Pełny opis:

Proste zagadnienia i metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej i współczesnej z zastosowaniem prostych technik elektronicznych i metod komputerowej analizy eksperymentu (dyskusja niepewności pomiarowych).

Przykładowe ćwiczenia w semestrze letnim (IV):

Kierunek fizyka:

+ Drgania wymuszone i rezonans – wahadło Pohla

+ Badanie efektu Comptona

+ Badanie rezonansu fal dźwiękowych przy użyciu rury Quinckiego

+ Zasada nieoznaczoności Heisenberga

+ Badanie pierścieni Newtona

+ Wyznaczanie wydajności pompy ciepła

+ Badanie ogniw słonecznych

+ Wyznaczanie stałej struktury subtelnej

+ Badanie efektu Joule’a- Thomsona

+ Wyznaczanie punktu krytycznego cieczy

+ Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

+ Badanie ziemskiego pola magnetycznego

+ Wyznaczanie krzywej histerezy magnetycznej

+ Sprawdzanie praw indukcji magnetycznej

+Badanie praw ruchu obrotowego bryły sztywnej

Kierunek chemia:

+ Charakterystyki diod półprzewodnikowych.

+ Charakterystyki tranzystorów.

+ Nanolaboratoria nanochemiczne.

+ Prostowanie prądu zmiennego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka.

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego.

Literatura uzupełniająca:

T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kierunek fizyka:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych.

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne.

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki.

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne.

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową.

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień fizycznych.

Kierunek chemia:

Prezentuje budowę aparatury pomiarowej stosowanej w wykonywanych ćwiczeniach.

Wykonuje rachunek niepewności pomiarowych.

Przeprowadza we właściwy sposób pomiary, obsługuje podstawowe przyrządy: zasilacze, mierniki, generatory itp.

Opracowuje wyniki pomiarów, sporządza sprawozdania i prezentacje ustne.

Potrafi pracować w grupie i ma świadomość użyteczności podstaw fizyki w życiu codziennym.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia wykonywane są w jedno- lub dwuosobowych zespołach. Oceniane jest indywidualnie: + przygotowanie do ćwiczenia (pisemny wstęp oraz możliwy krótki sprawdzian ustny); + współpraca przy przeprowadzeniu eksperymentu (umiejętności praktyczne); + pisemne opracowanie wyników. Każde z wykonywanych ćwiczeń podlega osobnej ocenie i konieczne jest uzyskanie zaliczających ocen z pięciu ćwiczeń w każdym semestrze. Ponadto w semestrze IV odbywa się krótka prezentacja jednego z wybranych ćwiczeń. Końcowa ocena jest średnią ocen uzyskanych w danym semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)