Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-NS-224
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W05; CH1_W11;

CH1_W18; CH1_U02;

CH1_U07; CH1_U08;

CH1_K02; CH1_U19

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Pracownia, podczas której studenci zapoznają się z metodyką oraz problemami chemii ogólnej, realizowanymi przy pomocy odpowiednich metod badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1).

2. Instrukcja do ćwiczeń.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Mizerski, Małe Tablice Chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EU1. opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych

EU2. wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym

EU3. prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej

EU4. identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach

EU5. przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji

EU6. wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

EU.7. zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

Metody i kryteria oceniania:

EU1:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU2:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU3:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU4:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU5:

5,0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji;

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU6:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EU7:

5.0 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 - weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)