Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-NS-224 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kierunek chemia I stopnia: CH1_W05; CH1_W11; CH1_W18; CH1_U02; CH1_U07; CH1_U08; CH1_K02; CH1_K05

Skrócony opis:

Pracownia, podczas której studenci zapoznają się z metodyką oraz problemami chemii ogólnej, realizowanymi przy pomocy odpowiednich metod badawczych.

Pełny opis:

1. Spotkanie organizacyjne.

2. Reakcje w roztworach wodnych. Podstawy analizy jakościowej.

3. Charakterystyczne reakcje jonów.

4. Reakcje utleniania i redukcji metali.

5. Oczyszczanie substancji. Krystalizacja.

6. Sublimacja.

Ćwiczenia wykonywane są na podstawie odpowiednich rozdziałów podręcznika (patrz literatura podstawowa, pozycja 1) lub instrukcji do ćwiczeń. Każde ćwiczenie ma swój opis zawierający : (i) cel ćwiczenia, (ii) wprowadzenie literaturowe, (iii) opis wykonania ćwiczenia, (iv) pytania kontrolne i (v) literaturę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1).

2. Instrukcja do ćwiczeń.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Mizerski, Małe Tablice Chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

EK1. opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych

EK2. wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym

EK3. prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej

EK4. identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach

EK5. przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji

EK6. wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

EK.7. ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole

EK.8. zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach, 30 godz.; punkty ECTS: 1,2

przygotowanie do zajęć, 22 godz.

przygotowanie do weryfikacji, 21 godz.

konsultacje z prowadzącym, 2 godz.; punkty ECTS: 1,8

Razem: 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny efektów kształcenia:

EK1: kolokwium, sprawozdanie

EK2: kolokwium

EK3: weryfikacja ciągła, kolokwium

EK4: weryfikacja ciągła, kolokwium, sprawozdanie

EK5, EK7: weryfikacja ciągła, sprawozdanie

EK6: sprawozdanie

EK8: weryfikacja ciągła

Metody dydaktyczne

EK1-EK8: opowiadanie, opis metoda obserwacji, pokaz, metoda doświadczeń

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

EK1:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że opisuje kryteria podziału kationów i anionów na grupy pod kątem metod analitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK2:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę; 3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK3:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę; 4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że prezentuje podstawowe procesy rozdziału i metody analizy substancji stosowane w praktyce laboratoryjnej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK4:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach; 4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę; 3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że identyfikuje kationy i aniony znajdujące się w otrzymanych próbkach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK5:

5,0 weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji;

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę; 3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że przeprowadza podstawowe analizy i procesy laboratoryjne w tym oczyszczanie substancji na drodze krystalizacji i sublimacji, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK6:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że wyciąga właściwe wnioski po opracowaniu wyników eksperymentalnych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK7:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że ma świadomość znaczenia chemii w życiu człowieka i potrafi pracować w zespole, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

EK8:

5.0: weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne

4,5 weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

4,0 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,5 weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

3,0 weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę;

2,0 weryfikacja nie wykazuje, że zachowuje należytą ostrożność przy pracy i selekcjonuje odpady chemiczne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę.

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

● x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Iwona Flis-Kabulska, Monika Radlik, Janusz Stafiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.