Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy katalizy chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-NS-372
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy katalizy chemicznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W10; CH1_U01; CH1_K06

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne-podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowych pojęć z zakresu katalizy chemicznej.

Pełny opis:

1.Zjawisko katalizy - podstawowe definicje i pojęcia, rodzaje katalizy. Istota działania katalizatora.

2. Kataliza homogeniczna - podstawowe pojęcia. Kinetyka jednorodnych reakcji katalitycznych.

3. Zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle.

4. Kataliza enzymatyczna - podstawowe pojęcia. Kinetyka reakcji katalizowanych enzymami. Zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle.

5. Budowa katalizatora heterogenicznego. Wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym. Starzenie się i dezaktywacja katalizatorów przemysłowych.

6. Podział katalizatorów heterogenicznych. Omówienie wybranych reakcji przebiegających na różnego typu katalizatorach heterogenicznych.

7. Etapy elementarne procesów katalitycznych. Rola adsorpcji w katalizie heterogenicznej.

8. Kinetyka heterogenicznych reakcji katalitycznych. Zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą.

9. Metody określenia aktywności katalitycznej. Reaktory laboratoryjne. Okres pracy oraz ustalania się aktywności katalizatora.

10. Metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych.

11. Omówienie metod badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych - część I.

12. Omówienie metod badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych - część II.

13. Zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska - część I.

14. Zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska - część II.

Literatura:

1. B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993

2. Z. Sarbak, Kataliza w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004

3. J. Hagen, Industrial Catalysis, A Practical Approach, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2006

4. W. Turek, Z. Uziel, Wykłady i zadania obliczeniowe z kinetyki chemicznej i adsorpcji z elementami katalizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

5. F. Pruchnik, Kataliza homogeniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

-wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą enzymatyczną, homo- i heterogeniczną

-posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych

-ma świadomość roli procesów katalitycznych we współczesnym przemyśle chemicznymi ochronie środowiska oraz zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy.

Punkty ECTS:

Udział w wykładach: 30h

przygotowanie do zajęć: 13h

przygotowanie do weryfikacji: 16h

konsultacje z prowadzącym: 1h

Suma godz. 60

Liczba punktów ECTS 60/30 przypisano 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zajęcia w formie stacjonarnej.

Egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

5 -weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora

4,5- weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora, ale nie spełnia

kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wymienia podstawowe definicje i pojęcia związane z katalizą oraz potrafi wyjaśnić istotę działania katalizatora, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą homogeniczną oraz potrafi opisać zależności związane z kinetyką jednorodnych reakcji katalitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia zastosowanie katalizy homogenicznej w przemyśle, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z katalizą enzymatyczną, potrafi opisać zależności związane z kinetyką reakcji katalizowanych enzymami oraz omówić zastosowanie katalizy enzymatycznej w przemyśle, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych.

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych., ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia budowę katalizatora heterogenicznego, wymagania stawiane katalizatorom przemysłowym, starzenie się i dezaktywację katalizatorów przemysłowych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych.

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia podział katalizatorów heterogenicznych oraz wybrane reakcji przebiegające na różnego typu katalizatorach heterogenicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej.

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia etapy elementarne procesów katalitycznych oraz wyjaśnia rolę adsorpcji w katalizie heterogenicznej, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą.

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia podstawowe pojęcia i potrafi opisać zależności związane z kinetyką heterogenicznych reakcji katalitycznych oraz wyjaśnia zależność między energią aktywacji pozorną a rzeczywistą, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia metody określenia aktywności katalitycznej, reaktory laboratoryjne oraz okres pracy i ustalania się aktywności katalizatora, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia metody preparatyki katalizatorów heterogenicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia metody preparatyki badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia metody preparatyki badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia metody badania charakterystyki katalizatorów heterogenicznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

5-weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska

4,5-weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5-weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz ogólnikowo omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3-weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2-weryfikacja nie wykazuje, że omawia zastosowanie katalizy heterogenicznej w przemyśle i ochronie środowiska, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości:

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w . 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w . 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w . 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w . 3,25; st(w)= 2, jeśli w . 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

jeśli każda z ocen końcowych z egzaminów cząstkowych jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru

x=st((y+z)/2), gdzie z jest

średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych

form weryfikacji są równe 1

jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.

Dwa egzaminy cząstkowe. Należy zaliczyć każdy z egzaminów. Minimalny procent punktów niebiedny do zaliczenia egzaminu wynosi 52%. Osoby, które nie uzyskają niezbędnego procentu punktów piszą egzamin poprawkowy.

Końcowa ocena wystawiana jest następująco (przelicznik procentowy):

52% - 61% ocena 3.0

62% - 71% ocena 3.5

72% - 81% ocena 4.0

82% - 91% ocena 4.5

92% - 100 % ocena 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)