Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria z elementami dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-P-PSM-GED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geometria z elementami dydaktyki
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM_W02,W03,W05

SPM_U01,U16,U17,U23 U36

SPM_K05

Skrócony opis:

Podstawowe twierdzenia geometrii klasycznej, zastosowanie tych twierdzeń w zadaniach, metody dydaktyczne w nauczaniu geometrii.

Tematy :

- nierówność trójkąta.

- okręgi i styczne do okręgów.

-kąty wpisane w okręgu.

- twierdzenie Talesa.

- izometrie, przystawanie trójkątów.

-trójkąty podobne.

- Twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie sinusów i kosinusów.

Pełny opis:

Podstawowe twierdzenia geometrii klasycznej, zastosowanie tych twierdzeń w zadaniach, metody dydaktyczne w nauczaniu geometrii.

Tematy :

- nierówność trójkąta. ( problemy minimalizacji)

- okręgi i styczne do okręgów.(okręgi opisane na czworokącie.

-kąty wpisane w okręgu.(okręgi wpisane w czworokąt.)

- twierdzenie Talesa.

- izometrie, przystawanie trójkątów.

(zastosowanie izometrii w zadaniach, cechy przystawania trójkątów.)

-trójkąty podobne.(cechy podobieństwa trójkątów, zastosowanie do obliczeń metrycznych.)

- Twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie sinusów i kosinusów.(związki metryczne w trójkącie, szczególne punkty i proste w trójkącie.)

Literatura:

literatura :

1. Zetel S. I. , Geometria trójkąta, PWN Warszawa 1964.

2. Doman R. , Wykłady z geometrii elementarnej, Wyd. Naukowe UAM Poznań 1998.

3. Coxeter H.M.S., Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN Warszawa 1967. 4. Zydler J., Geometria , Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

5. Prasołow. Planimetria , ( ros), ang – wersja internetowa.

6. H. Pawłowski , Zadania z olimpiad matematycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K!_U01, K1_U03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z zakresu zadań przedstawionych na zajęciach.-5 pkt.

30 % dst.

40 % dst +

60 % dobry.

70%dobry +

80 % b.dobry.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)